Regeringsuppdrag

Regeringsuppdrag som IVO tilldelats 2022

Uppdrag om förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer

Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna (slutredovisat)

 

Regeringsuppdrag som IVO tilldelats 2021

IVO:s arbete för att minska handläggningstider för tillståndsprövning inom socialtjänsten ska redovisas (framgår av IVO:s regeringsbrev för 2021)

Förstärkt tillsyn av SiS särskilda ungdomshem där unga flickor vårdas (slutredovisat)

Uppdrag till IVO ska bidra till en mer tillgänglig primärvård

Uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdrag att förstärka och utveckla tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem (slutredovisat)

Regeringsuppdrag som IVO tilldelats 2020

Uppdrag att bidra till lärande under utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott (slutredovisat)

Uppdrag att beskriva risker med bristande tillgänglighet och lämna förslag på tillsyn (slutredovisat)

Uppdrag att inkomma med underlag inför en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

Uppdrag att följa upp tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre (slutredovisat)

Uppdrag att förstärka tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör stöd och skydd till barn och unga (slutredovisat)

Uppdrag: analys av nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg (slutredovisat)

Uppdrag att följa upp att brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åtgärdas (slutredovisat)