Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem

IVO har uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. Registret ska förenkla kommuners placeringar och minska risken för placering på olämpligt HVB eller stödboende.

Barn och unga som placeras utanför sitt eget hem är en särskilt utsatt grupp. En av de viktigaste uppgifterna för den sociala barn- och ungdomsvården är därför att noga följa och stödja de barn som omhändertagits för samhällsvård.

I regeringsuppdraget ska IVO göra en rättslig och teknisk analys av förutsättningarna att skapa en informationsinfrastruktur för att tillgängliggöra och automatisera utlämnande av myndighetens tillsyn- och tillståndsinformation och information som finns upprättad i ett nationellt register över hem för vård eller boende (HVB) och stödboende för barn och unga samt särskilda ungdomshem (omsorgsregistret) till relevanta verksamhetsområden inom kommunerna.

IVO ska även driftsätta ett automatiskt tillgängliggörande av information över HVB för barn och unga för kommuner.

Aktuellt inom uppdraget

IVO ska göra en juridisk analys som beskriver vår tillståndsinformation och tillsynsinformation kopplat till författningsstöd. Vi kommer även göra en rättslig analys av hur informationen kan tillgängliggöras för kommuner genom ett automatiserat utlämnande.

För att hämta in information och kunskap kommer vi under arbetets gång att involvera kommuner och samarbetsorganisationer.

Uppdraget

Delredovisning 30 juni 2021 och slutredovisning 30 april 2022. 

Beskrivning av uppdraget på regeringen.se.