Informera IVO eller anmäl klagomål på hälso- och sjukvård

Har du iakttagit eller varit med om något i vården som du vill informera IVO om kan du göra det här. Här kan du också göra en formell anmälan.

Informera om fel och brister

Du kan då välja att vara anonym och den information du lämnar kan komma att ligga till grund för en tillsyn från IVO. Allt som kommer till IVO läses och sammanställs. Bedöms någon information som allvarlig skickas den vidare till berörd avdelning på IVO. Du kan ringa till Upplysningstjänst på telefon 010 – 788 50 00 eller använda webbformuläret:

Anmäl klagomål

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården.

Från och med den 1 juli 2021 omfattas även verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar. Innan du anmäler ett klagomål som rör estetisk verksamhet ska du ha framfört klagomålet till vårdgivaren. Det ingår inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.

Den patient som klagomålet gäller får anmäla händelsen till IVO. Om patienten har avlidit eller av annan anledning inte kan ta ställning till att anmäla får en närstående till patienten anmäla händelsen. Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän. 

Om patienten behöver praktisk hjälp med att anmäla ett klagomål, är det viktigt att patienten ändå står som anmälare.

Vill du söka om ekonomisk ersättning?

Då kan du göra på följande sätt:

  • Om du drabbas av en skada i vården som hade kunnat undvikas kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf (Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag).
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets/regionens patientförsäkring? Fråga då vilket försäkringsbolag ditt privatsjukhus, din privata tandläkarmottagning, ditt äldreboende eller din skönhetsklinik som har utfört estetiska estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är försäkrat hos och ta en direkt kontakt med försäkringsbolaget.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare kan du också kontakta Privattandvårdsupplysningen. Läs mer på Privattandvårdsupplysningens webbplats.
  • Om den som vårdat eller behandlat dig inte har en patientförsäkring – kontakta då Patientförsäkringsföreningen. Läs mer på Patientförsäkringsföreningens webbplats.
  • Om du blivit skadad av ett läkemedel – kontakta då Läkemedelsförsäkringen. Läs mer på Läkemedelsförsäkringens webbplats.

En klagomålsanmälan har begränsat sekretesskydd. Det betyder att IVO normalt lämnar ut handlingen till den som begär det, även om den innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden.

IVO skickar i regel också din anmälan till den vårdgivare (t.ex. sjukhus eller mottagning) du anmäler och den personal som du eventuellt nämner.

När en anmälan kommer in till IVO gör vi en bedömning om vi ska utreda eller inte. Det är patientsäkerhetslagen som styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska kunna utreda ett klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen har inträffat.

IVO utreder anmälningar om allvarligare händelser inom vården där en patient i samband med hälso- och sjukvård har fått permanenta eller oföränderliga besvär, ett väsentligt ökat vårdbehov, eller där patienten avlidit.

IVO utreder även klagomål från patienter som tvångsvårdas, samt händelser i vården som på ett negativt sätt påverkat eller hotat patientens självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning.

När du får svaret från vårdgivaren ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel på ett möte eller genom ett telefonsamtal. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat på eller haft synpunkter på.

Kan du av någon anledning inte få svar av vårdgivaren, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till IVO. Det kan till exempel vara om vårdgivarens verksamhet inte finns kvar, eller om du av säkerhetsskäl inte kan kontakta vårdgivaren.

Du ska så snart som möjligt få kvittens av vårdgivaren på att dina synpunkter har tagits emot. Om det är möjligt ska du också få besked om när du kan förvänta dig ett svar. Hur lång tid det tar att få svaret beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Vanligtvis bör du ha fått ditt svar inom fyra veckor.

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet antingen till den verksamhet där du har fått vård eller till patientnämnden i din region. Det ingår dock inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet. Vårdgivarna har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter. Patientnämnden är en länk mellan dig och vården. Läs mer om patientnämnden här.