Rätta eller spärra uppgifter i en patientjournal

Du kan begära att journaluppgifter inte ska visas för andra vårdgivare 

Du kan begära att uppgifter inte ska visas för andra kliniker hos samma vårdgivare. Det kallas för att spärra uppgifter i journalen. Kontakta den eller de vårdenheter där du vill ha dina journaluppgifter spärrade. Du måste kontakta varje enskild vårdenhet för att begära journalspärr. Begäran om journalspärr kan också göras genom att logga in på 1177.se.

Det kommer att stå i journalen om det finns spärrade uppgifter. Om du spärrar uppgifter i din journal måste du själv berätta för vårdpersonalen om sådant de kan behöva veta för att kunna ge dig en god och säker vård. Du kan när som helst be att få en journalspärr borttagen.

I situationer när det inte går att begära din tillåtelse, om ditt hälsotillstånd är allvarligt och du själv inte kan informera dem som vårdar dig, kan spärren tas bort tillfälligt. Det sker genom en så kallad nödöppning. För att detta ska vara tillåtet måste uppgifterna ha betydelse för den vård som du behöver.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. Barn under 18 år kan få spärra sina journaler, beroende på barnets ålder och mognad.

Du kan läsa mer om regler och rättigheter i förhållande till patientjournalen på 1177.se.

Om du anser att uppgifter i din patientjournal är felaktiga

Då ska du kontakta vårdgivaren och begära rättelse eller en anteckning om att det finns felaktiga eller missvisande uppgifter i journalen. IVO kan inte avgöra vad som är rätt eller fel uppgifter. 

Du kan vända dig direkt till den mottagning som du har fått vård hos och begära rättelse av den felaktiga uppgiften. Det är vårdgivaren som ansvarar för att det som står i journalen är korrekt. Av artikel 16 i GDPR framgår det att felaktiga uppgifter rättas av vårdgivaren. 

Du kan även begära en anteckning i patientjournalen om att det finns oriktiga eller missvisande uppgifter i journalen. Du gör denna begäran hos den mottagning som har gett vården. Du får inte nekas en sådan anteckning. Den rättigheten framgår av 3 kap 8 § Patientdatalagen (2008:355).

Om vården har fört in uppgifter om patienter i fel journal

Ibland händer det att vårdpersonal för in uppgifter i fel journal, och det är vårdgivaren som ansvarar för att rätta till ett sådant misstag. 

De felaktigt införda uppgifterna ska flyttas till den patientjournal där de rätteligen hör hemma. 

Efter att vårdgivaren har flyttat de felaktigt införda uppgifterna till rätt journal ska vårdgivaren också ta bort uppgifterna helt och hållet från din journal. Detta är inte att betrakta som en radering av uppgifter, utan en flytt av uppgifter till den journal som uppgifterna rätteligen hör hemma i.