خط تیلفون برای جوانان و اطفال مربوط IVO

ـ وقتی شما میخواهید در باره حقوق تان بیشتر بدانید یا در مورد آنچه که آنگونه که باید، کار نمی کند صحبت نمائید.

شما حق داشتن مراقبت های صحی و اجتماعی خوب را دارا میباشید. این از آن جمله بدان معنی است که شما در صورتی مریضی و یا ناخشنودی باید به سادگی بتوانید کمک تقاضا و دریافت نمائید.

 

IVO باید اطمینان حاصل نماید که ادارۀ امور خدمات اجتماعی و بخش خدمات درمانی و صحی قوانین و مقررات موجود را تعقیب می نمایند. هرگاه شما در آنجا با افرادی برمیخورید که به حرف های تان گوش نمیدهند و یا احساس میکنید که به حقوق تان احترام گذاشته نمی شود در آن صورت میتوانید با تیلفون IVO برای اطفال و جوانان به تماس شوید تا:

 

  • دربارۀ حقوق تان بپرسید
  • در بارۀ آنچه که در بخش خدمات صحی و درمانی و یا ادارۀ امور اجتماعی به درستی کار نمی کند، صحبت نمائید. 

 

صحبت شما رایگان و بدون ذکر نام تان خواهد بود. همچنان هرگاه به ترجمان نیاز دارید ما آن را تدارک خواهیم دید.

 

از تماس گرفتن با ما دریغ نورزید. ما در اینجا برای شما وجود داریم!