معلومات بیشتر نزد دیگران

در اینجا شما میتوانید لینک های سائر ادارت و موسساتی را دریابید که دارای معلوماتی میباشند که میتواند برای شما جالب باشد.

 

فلم های ادارۀ ملی صحت و رفاه به زبان های مختلف برای اطفالی بدون همراه که در HVB بسر میبرند. 

 

فلم های ادارۀ ملی صحت و رفاه به زبان های مختلف برای اطفالی بدون همراه که در خانواده های سرپرست یا familjehem بسر میبرند.

 

Koll på soc یا “نظارت از ادارۀ امور خدمات اجمتاعی” یک ویب سایت حاوی معلومات در بارۀ SOC یا ادارۀ امور خدمات اجتماعی برای اطفال و جوانان میباشد. در این ویب سایت شما میتوانید در بارۀ فعالیت های ادارۀ امور خدمات اجتماعی و همچنان چگونگی کمک و حمایت آنها، بخوانید.

 

در ویب سایت “من میخواهم بدانم” یا (Jag vill veta) شما میتوانید در بارۀ آنچه جرم پنداشته میشود، چگونه میتوان دانست که شخص مرتکب جرم شده است و از کجا میتوان کمک دریافت نمود، بیشتر بخوانید.

 

Barnombudsmannen یک ادارۀ دولتی میباشد که وظیفه دارد تا بر اساس کنواسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق اطفال، کنوانسیون اطفال، از حقوق و منافع اطفال و جوانان نمایندگی نمائید.

Till dig som känner någon som mår dåligt .شما از اطرافيان فردى هستيد كه حال روحى خوبى ندارد

 

BRIS برای بهبود شرایط و حقوق اطفال و جوانان فعالیت میکند. به اینجا شما میتوانید زنگ بزنید، ایمیل بفرستید، از طریق انترنیت با مشاور امور اجتماعی در BRIS گفتگو نمائید، با همسن و سالان تان مکاتبه کنید و یا هم این که صرفاَ در بارۀ موضوعات مهم بخوانید.

 

نجات اطفال یا Rädda Barnen یک سازمان حقوقی برای اطفال میباشد که برای تامین حقوق همه اطفال فعالیت میکند. سازمان نجات اطفال دارای یک خط تیلفون برای کمک و یک خط حمایوی تیلفون برای اطفال بدون همراه و جوانان میباشد.

 

Maskrosbarn برای شما که پدر یا مادر تان زیاد الکول مینوشد، مواد مخدر استفاده میکند و یا از نگاۀ روانی در وضیعت خوبی قرار ندارد، وجود دارد.

 

Dagsattprataom یک صفحه در انترنیت است که میخواهد آگاهی در مورد استفادۀ جنسی از کودکان را ارتقا ببخشد. هدف اینست که تا کودکان بتوانند در برابر استفادۀ جنسی مصونیت بهتری را بدست بیآورند و همچنان تعدادی بیشتری کودکان لب به سخن بگشایند و کمک دریافت نمایند.

 

این صفحه برای شما که یک  همجنسگرا، دو جنسگرا و یا تراجنسگرا هستید و تازه به سویدن آمده اید میباشد. در اینجا معلومات به زبان های مختلف وجود دارد.

 

در 1177 vårdguiden یا “رهنمای مراقبت” شما میتوانید مشوره های ما را در این مورد بدست بیآورید که در هنگام ناراحتی های روانی وقتی میخواهید با شخصی در بخش مراقبت های صحی و درمانی یا هم ادارۀ امور خدمات اجتماعی تماس بگیرید،  به کجا باید مراجعه نمائید. 
 

UMO یک ویب سایت است برای همه افرادی بین سنین 13 و 25 سال. در UMO شما میتوانید به سوالاتی در بارۀ سکس، صحت و ارتباطات پاسخ بیابید.

 

حقوق شما یا Dina rättigheter یک ویب سایت است حاوی معلومات در بارۀ حقوق شما به عنوان یک کودک یا یک جوان.

 

در اینجا شما میتوانید در مورد ظلم و ستم و خشونت در پیوند با مسائل ناموسی بیشتر بخوانید.

 

در ویب سایت Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors* یا (ادارۀ امور جامعۀ مدنی و جوانان) شما میتوانید از جمله چهار فلم کوتاه که توسط جوانان و برای جوانان تهیه شده است و در بارۀ بیماری های روانی میباشد را مشاهده کنید.

 

112 آن شمارۀ تیلفون است که شما باید در هنگام نیاز به کمک های عاجل به آن زنگ بزنید.

 

Statens institutionsstyrelse یا SiS یک ادارۀ دولتی است که خدمات جبری مراقبتی مناسب به شخص و تداوی جوانانی را که مشکلات جدی روانی دارند و همچنان بزرگسالانی که مشکل اعتیاد دارند را عرضه میدارد.