ما بخاطر ارزیابی از مسکن شما بازدید مینمایم

Bild från film för barn och unga om IVO.

شما کسانیکه که در خانهٔ مراقبت و سکونت (HVB) زندگی میکنید، فرصت بدست خواهید آورد تا در هنگام بازدید از مسکن شما، با ما در در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی (IVO) صحبت کنید. خانهٔ مخصوص برای نوجوانان SiS همچنین یک مسکن مراقبت و سکونت(HVB) میباشد.

این بازدید بنام بازرسی نامیده شده است. اگر شما میخواهید با ما گفتگو نمایید، در آن صورت میتوانید پرسونل و یا ما را هنگام بازدید در جریان بگذارید. اگر شما به ترجمان ضرورت دارید ما آن را میسر خواهیم کرد.

 

ما چرا مسکن شما را بازرسی می نمایم؟

کارمندان ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی از روی قانون باید مساکن مراقبت و سکونت برای اطفال و نوجوانان را بازرسی نمایند. بعضی وقت‌ها پرسونل مسکن مراقبت و سکونت از قبل از این موضوع باخبر می‌باشند و بعضی وقت‌ها  ما بدون اطلاع قبلی برای بازرسی می‌آییم.

 Lagbok

آیا بازرسی کدام فایده دارد؟

بلی. ما مساکن HVB را مورد بررسی قرار میدهیم تا آنان سایر قوانین و مقررات که وجود دارند، را رعایت کنند. از همه مهمتر اینست که تضمین نمایم تا شما اطفال از مراقبت و رفتار مصؤن و مطمئین برخوردار شوید. اگر شما فکر می‌کنید که کدام موضوع دارای مشکل است یا ضرورت دارد که تغییر کند باید در درجه اول این موضوع را برای پرسونل خانه HVB یا دفتر سوسیال در میان بگذارید. بعنوان مثال ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی نمی‌تواند غذایی که داده می‌شود، تعداد فعالیت‌هایی که در خانه HVB برای شما ترتیب داده می‌شود یا تشخیص دفتر سوسیال در مورد نیاز شما به مراقبت را تغییر دهد.  لکن اگر فکر می‌کنید به صحبت‌های شما گوش داده نمی‌شود یا احساس ناامنی می‌کنید با ما در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی گپ زده می‌توانید.

 

اگر شما پناهنده هستید و در این مورد کدام سوالی دارید باید به دفترمهاجرین مراجعه نمایید. ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی با مسائل پناهندگی کاری ندارد و نمی‌تواند بالای قبولی شما در سویدن کدام تاثیری بگذارد.

 

Fritidsaktiviteter

 

در جریان بازرسی چی رخ میدهد؟

در هر بازرسی ما با یکی از پرسونل که در مسکن HVB  کار می‌کنند ملاقات می‌کنیم و  همچنین طفل‌هایی که بخواهند هم امکان گفتگو با ما را  خواهند داشت. ما می‌خواهیم  تا آگاهی بدست بیآوریم که آیا به شما در آنجا خوش میگذرد، آیا پرسونل در مقابل شما رفتار خوب دارد و یا اینکه احساس امنیت می‌کنید. مصاحبه با شما اطفال در بعضی موارد ممکن است بعد از بازرسی توسط تیلفن صورت بگیرد. امکان دارد که در بعضی موارد باید با مسکن و یا ادارهٔ خدمات اجتماعی در مورد آنچه که در جریان مصاحبه ها آشکار شده باشد، صحبت کنیم.

 

بعدا چه اتقاق خواهد افتاد؟

متعاقبا ما یک تصمیم مرتب خواهیم کرد و در آن می نویسیم که مسکن را چگونه ارزیابی نموده ایم- و اینکه اگر به نظر ما کدام امر است که کارمندان آن را باید مورد تغییر قرار بگیرند. تصمیم کاربرد یک گزارش را دارد، که حاوی بر یک خلاصه آنچه که شما اطفال و نوجوانان گفته اید- بدون اینکه کی چه گفته است را ابراز نمایم، نیز میباشد. شما همیشه حق دارید آنچه در فیصله نوشته شده باخبر شوید. از کارمندان مسکن خویش بپرسید.

 

با ما هروقت خواستید در تماس شوید

اگر شما میخواهید قبل و یا بعد از بازدید با یکی از ما در ادارهٔ بازرسی صحبت کنید، میتوانید به ما زنگ بزنید و یا به ما کسانیکه از مسکن شما بازدید نمودند، ایمیل بفرستید. کارمندان مسکن همچنان شمارهٔ تیلفون و آدرس ما را دارند. شما همچنین اگر کدام سوالی در مورد حقوق خود دارید و یا می‌خواهید در مورد موضوعی که در دفتر سوسیال یا در مراکز درمانی مانند شفاخانه‌ها خوب پیش نمی‌رود، میتوانید با  خط تیلفن طفل‌ها و جوانان بتماس شوید

IVO telefon