ما بخاطر ارزیابی از خانه حمایتی شما بازدید مینمایم

Bild från film för barn och unga om IVO.

ما بخاطر ارزیابی از خانه حمایتی شما بازدید مینمایم شما کسانیکه که در خانهٔ حمایتی(Stödboende) زندگی می‌کنید، فرصت بدست خواهید آورد تا در هنگام بازدید از مسکن شما، با ما در در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی (IVO) صحبت کنید. این بازدید بنام بازرسی نامیده ش

 اگر شما میخواهید با ما گفتگو نمایید، در آن صورت میتوانید پرسونل و یا ما را هنگام بازدید در جریان بگذارید. اگر شما به ترجمان ضرورت دارید ما آن را میسر خواهیم کرد.

 

ما چرا خانه حمایتی شما را بازرسی می‌نماییم؟

کارمندان ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی از روی قانون باید خانه‌های حمایتی برای نوجوانان را بازرسی نمایند. بعضی وقت‌ها پرسونل مسکن مراقبت و سکونت از قبل از این موضوع باخبر می‌باشند و بعضی وقت‌ها  ما بدون اطلاع قبلی برای بازرسی می‌آییم.

 

Lagbok

 

آیا بازرسی کدام فایده دارد؟

بلی. ما خانه‌های حمایتی را مورد بررسی قرار میدهیم تا آنان سایر قوانین و مقررات که وجود دارند، را رعایت کنند. از همه مهمتر اینست که تضمین نماییم تا شما جوانان از مسکن امن و مطمئن برخوردار شوید، به حرفهای شما گوش‌داده شود و حمایتی که ضرورت دارید را دریافت کنید. اگر فکر می‌کنید که کدام موضوع دارای مشکل است یا ضرورت دارد که تغییر کند باید در درجه اول این موضوع را برای پرسونل خانه حمایتی  یا دفتر سوسیال در میان بگذارید. اگر فکر می‌کنید به صحبت‌های شما گوش داده نمی‌شود یا احساس ناامنی می‌کنید با ما در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی گپ زده می‌توانید.

 

اگر شما پناهنده هستید و در این مورد کدام سوالی دارید باید به دفترمهاجرین مراجعه نمایید. ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی با مسائل پناهندگی کاری ندارد و نمی‌تواند بالای قبولی شما در سویدن کدام تاثیری بگذارد.

 

Fritidsaktiviteter

 

در جریان بازرسی چی رخ میدهد؟

در هر بازرسی ما با یکی از پرسونل که در مسکن حمایتی کار می‌کنند ملاقات می‌کنیم و  همچنین جوان‌هایی که بخواهند  و همچنان امکان گفتگو با ما را  خواهند داشت. ما می‌خواهیم تا آگاهی بدست بیآوریم که آیا به شما در آنجا خوش میگذرد، آیا پرسونل حمایتی که ضرورت دارید را به شما ارائه می‌کنند و اینکه آیا احساس امنیت می‌کنید. مصاحبه با شما اطفال در بعضی موارد ممکن است بعد از بازرسی توسط تیلفن صورت بگیرد. امکان دارد که در بعضی موارد باید با  رئیس مسکن مربوطه و یا ادارهٔ خدمات اجتماعی در مورد آنچه که در جریان مصاحبه‌ها آشکار شده باشد، صحبت کنیم.

 

بعدا چه اتقاق خواهد افتاد؟

متعاقبا ما یک تصمیم مرتب خواهیم کرد و در آن می نویسیم که مسکن را چگونه ارزیابی نموده ایم- و اینکه به نظر ما آیا کدام امر است که کارمندان آن را باید مورد تغییر قرار دهند یا نه. این تصمیم کاربرد یک گزارش را دارد، و شآمل یک خلاصه از آنچه شما نوجوانان گفته اید، می‌باشد، بدون اینکه کی چه گفته است را ابراز نماییم. شما همیشه حق دارید از آنچه در فیصله نوشته شده باخبر شوید. از کارمندان مسکن حمایتی خویش بپرسید.

 

با ما هروقت خواستید در تماس شوید

اگر شما میخواهید قبل و یا بعد از بازدید با یکی از ما در ادارهٔ بازرسی صحبت کنید، میتوانید به ما زنگ بزنید و یا به ما یعنی کسانیکه از مسکن شما بازدید نمودند، ایمیل بفرستید. کارمندان مسکن همچنان شمارهٔ تیلفون و آدرس ما را دارند. شما همچنین اگر کدام سوالی در مورد حقوق خود دارید و یا می‌خواهید در مورد موضوعی که در دفتر سوسیال یا در مراکز درمانی مانند شفاخانه‌ها خوب پیش نمی‌رود گپ بزنید، میتوانید با  خط تیلفن طفل‌ها و جوانان بتماس شوید.

IVO telefon