حقوق شما ـ آیا شما حقوق تان را می شناسید؟

Tecknad figur står bredvid av ljusslinga virad runt en hjärtform

شما و همه اطفال و جوانان دیگر حق دارید تا در یک محیط امن و مصون رشد نمائید.

برای آگاهی بیشتر از این که از چه حقوقی برخوردار هستید، نوع مسکن را که شما در آن زندگی میکنید از مینو انتخاب نمائید.