آیا می دانید کھ از چھ حقوق برخوردار استید؟

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

ھمھ انسان ھا دارای ارزش یکسان استند. شما و ھمھ اطفال و نوجوانان دیگر حق دارید کھ در یک محیط امن رشد کنید.

 

شما حق دارید که:

 • آگاهی داشته باشید که به چه دلیل در مسکن مراقبت و درمان یا خانواده نگهبان زندگی می کنید.
 • در برنامه ریزی اقدامات که به شما بستگی دارند سهمگیر باشید، بطور مثال اینکه تا چه مدت زمان در محل سکونت فعلی بسر خواهید برد و بعداً به کجا منتقل خواهید شد.
 • آگاهی داشته باشید که مامور خدمات اجتماعی تان کی است و چگونه با وی به تماس شوید.
 • مامور خدمات اجتماعی مسؤلیت برعهده دارد که با شما تماس داشته باشد، از شما بازدید کند و پیشرفت کارهای تان را مورد پیگیری قرار دهد.
 • به تنهایی با مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید.
 • نظر خود را مطرح کنید و به شما گوش داده شود.
 • در معرض خطر مجازات قرار نگیرید.
 • آگاهی داشته باشید که در بارهٔ شما چه نگاشته می شود. اگر مطلبی را درست درک نه کنید یا خواهان معلومات بیشتر باشید، شما حق دارید که چندین مرتبه بپرسید.
 • اگر فکر می کنید که چیزی درست نیست، حق دارید که نظر تان در دوسیه ثبت و تحریر گردد.

 

اگر بالای سن ۱۵ سال استید حق مطالب ذیل را دارید

 • اگر ضرورت داشته باشید می توانید نزد ادارهٔ خدمات اجتماعی درخواست کنید.
 • تصمیم که ادارهٔ خدمات اجتماعی اتخاذ می نماید، را مورد درخواست تجدید نظر قرار دهید.
 • آنچه که ادارهٔ خدمات اجتماعی پیشنهاد می نماید، را مورد قبول یا رد قرار دهید. بطور مثال ادارهٔ ­خدمات اجتماعی به تایید و موافقت شما نیاز دارد تا در مورد جایگزینی در مسکن مراقبت و درمان یا خانواده نگهبان تصمیم اتخاذ نماید. ولی این حق به تصمیم در مورد مراقبت تحت قانون ویژه حمایت از جوانان LVU  اطلاق نمی کند.

 

مکتب یا مشغولیت دیگر

شما حق دارید که:

 • در درس های خود کمک مورد نیاز را بدست بیاورید.
 • از کمک در عرصه تحصیل یا مشغولیت دیگر مستفید شوید.

 

مسکن

شما حق دارید که:

 • در یک محیط امن و بی هراس زندگی کنید.
 • بدانید که در محل سکونت تان چه نوع مقررات و روال اعتبار دارند.
 • بدون در نظر داشت ویژگی فردی تان، به شما احترام گذاشته شود.
 • هر گاه نیاز داشته باشید باید بتوانید که با کارکنان یا کلان های خانواده نگهبان صحبت کنید.
 • اسباب شخصی تان بدون دست خوردن گذاشته شوند.

 

Hus med paraply

 

 

سلامتی و غذا

شما حق دارید که:

 • از مراقبت صحی و تداوی دندان مورد نیاز برخوردار شوید.
 • خوراکی که غنی از نظر غذایی و برای تان مناسب باشد مثلاً اگر شما گیاه خور یا از دلایل دیگر بعضی از غذا ها را مصرف نمی کنید، دریافت کنید.

 

Fritidsaktiviteter

 

تماس با والدین یا دوستان

شما حق دارید که:

 • اغلب اوقات با والدین، خواهر/برادر یا سایر افراد که برای شما مهم استند، تماس داشته باشید. درخواست شما در قدم نخست در نظر گرفته می شود اگرچه همیشه نمی توان با تقاضای تان موافقت کرد. مامور ­خدمات اجتماعی می تواند در بارهٔ مقررات که اعتبار دارند، معلومات بیشتر ارائه کند.
 • اگر تصمیم در مورد مراقبت تحت قانون ویژه حمایت از جوانان باشد، مامور خدمات اجتماعی می تواند چگونگی تماس با بطور مثال والدین، را تعیین و مشخص کند. اگر سن ۱۵ سال را تکمیل کرده اید، می توانید علیه تصمیم در محکمه درخواست تجدید نظر ارائه کنید.

 

با کی تماس بگیرم اگر چیزی درست احساس نشود یا درست کارکرد نداشته باشد؟

 • در قدم نخست باید به خانوادهٔ نگهبان خود، کارکنان مسکن یا بزرگسالی دیگری که به وی باور و اعتبار دارید، صحبت کنید.
 • اگر در مورد چگونگی وضعیت خود، آنچه که برای شما برنامه ریزی می شود نظرات دارید یا اگر از چگونگی روند ملاقات با والدین خود یا سایر افراد رضایت ندارید باید به مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید.
 • اگر نمی توانید با مامور خدمات اجتماعی تان تماس بگیرید یا اگر فکر می کنید که او به سخن های تان اهمیت نمی دهد، می توانید به رئیس مامور خدمات اجتماعی خود مراجعه کنید.

 

با اداره نظارت بر خدمات صحی و مراقبت IVO در تماس شوید

 • اگر خواهان دریافت معلومات در مور حقوق تان استید یا می خواهید روند را که در ادارهٔ خدمات اجتماعی یا خدمات صحی درست کار نمی کند در میان بگذارید، می توانید به ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت مراجعه کنید.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت خدمات تماس را از طریق یک شماره تیلفون، ایمیل و چت ویژه (یعنی خط تماس ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت برای اطفال و نوجوانان) در اختیار اطفال و نوجوانان قرار می دهد. شماره تیلفون و آدرس ایمیل را در پایین این صفحه دریافت می کنید.
 • با ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت IVO بدون ذکر نام تماس می گیرید. اما اگر ­خواهان استید که ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت موضوعی را بیشتر مورد بررسی یا رسیدگی قرار دهد، اغلب اوقات باید به معلومات بیشتر دسترس داشته باشیم. بطور مثال شکایت به کدام مسکن مراقبت و درمان یا خانوادهٔ ­نگهبان بستگی دارد.

 

ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت ادارهٔ خدمات اجتماعی را تحت نظارت قرار می دهد، که بدان معناست که: 

 • که ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند که ادارهٔ خدمات اجتماعی فراهمی مراقبت موثر و باکیفیت را برای اطفال و نوجوانان تضمین کند.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند که ادارهٔ خدمات اجتماعی تحت قوانین و مقررات نافذه پرونده شما را مورد رسیدگی قرار دهد.
 • شما بدون بدون اجازه قبلی از کسی با ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت صحبت کنید.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت یک مسئولیت ویژه را به عهده دارد که هر باید هر سال از مسکن مراقبت و درمان بازدید انجام دهد. 

IVO lagbok