Logotyp IVO

ما از مسکن شما برای بررسی شیوۀ کار در آنجا بازدید به عمل می آوریم

ما در IVO حداقل یک بار در سال از HVB یا “خانۀ برای مراقبت و اقامت” و یا هم مساکن حمایوی که شما در آن زندگی میکنید دیدن میکنیم تااز شیوۀ کار در آنجا بازدید نمائیم.