Logotyp IVO

ما از مسکن شما برای بررسی شیوۀ کار در آنجا بازدید به عمل می آوریم

ما در IVO حداقل یک بار در سال از HVB یا “خانۀ برای مراقبت و اقامت” و یا هم مساکن حمایوی که شما در آن زندگی میکنید دیدن میکنیم تااز شیوۀ کار در آنجا بازدید نمائیم.

 مهمترین موضوع برای ما این است تا اطمینان حاصل نمائیم که شما جوانان در یک مسکن امن و مطمئن بسر میبرید، به حرف های شما گوش داده میشود و پشتیبانی موردی نیاز را به دست می آورید.

 

در فلم “IVO برای شما که در HVB یا Stödboende بسر میبرید” میتوانید در مورد چگونگی اجرای بازدید های ما که آن را بازرسی مینامیم، معلومات بدست بیآورید. ما در مورد دلیل اجرای بازرسی ها و همچنان این که این بازرسی ها به چه میتواند بیانجامد، توضیح میدهیم. شما همچنان میتوانید بدانید که ما در IVO روی چه چیز ها در مساکن شما میتوانیم تاثیر گذار باشیم و روی چه چیز ها نه.

 

هرگاه میخواهید این فلم را به زبان های مختلف ببنید، اینجا را کلیک کنید. 

 

میخواهید در بارۀ بازرسی های ما بیشتر بدانید؟ پس در مینو روی آن نوع مسکن که شما در آن زندگی میکنید، کلیک نمائید.