Logotyp IVO

ما بخاطر ارزیابی از مسکن شما بازدید مینمایم

Bild från film för barn och unga om IVO.

شما کسانیکه که در خانهٔ مراقبت و سکونت (HVB) زندگی میکنید، فرصت بدست خواهید آورد تا در هنگام بازدید از مسکن شما، با ما در در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی (IVO) صحبت کنید. خانهٔ مخصوص برای نوجوانان SiS همچنین یک مسکن مراقبت و سکونت(HVB) میباشد.