Logotyp IVO

ما بخاطر ارزیابی از خانه حمایتی شما بازدید مینمایم

Bild från film för barn och unga om IVO.

ما بخاطر ارزیابی از خانه حمایتی شما بازدید مینمایم شما کسانیکه که در خانهٔ حمایتی(Stödboende) زندگی می‌کنید، فرصت بدست خواهید آورد تا در هنگام بازدید از مسکن شما، با ما در در ادارهٔ بازرسی مراقبت و نگهبانی (IVO) صحبت کنید. این بازدید بنام بازرسی نامیده ش