د نورو سره زیات معلومات

دلته ته نورو هغه مقامونو ته اړیکی پیدا کوی چه داسی معلومات لری چه کیدای شی تا ته په زړه پوری وی.

 

د ساتنی او اوسیدلو په کور کی د یوازی راغلی ماشومانو لپاره د ټولنیز ریاست په ډول ډول ژبو فلمونه

 

د هغه یوازی راغلی ماشومانو لپاره چه په نورو کورنیو کی اوسیږی  د ټولنیز ریاست په ډول ډول ژبو فلمونه

 

سوس ته پاملرنه د ماشومانو او ځوانانو لپاره د ټولنیزو خذمتونو، سوسsoc ، په هکله د معلومات یوه انترنیټی پاڼه ده. هلته ته کولای شی دا معلومات په لاس راوړی چه سوس کوم کارونه کوی او په کوم ډول دوی کولای شی مرسته او ملاتړ وکړی.
 

زه غواړم نور هم زیات پوه شم یوه انترنیټی پاڼه ده چه هلته ته کولای شی دا ولولی چه کوم کار جرم حسابیږی، په کوم

ډول سړی په هیږی چه سړی د کوم جرم سره اړیکه درلودله او سړی چیری کولای شی مرسته په لاس راوړی.

 

د ماشومانو نماینده یو داسی دولتی مقام دی چه د ماشومانو او ځوانانو د حقوقو لپاره د ملل متحد د معاهدی، د ماشومانو معاهده، په اساس د ماشومانو او ځوانانو د حقوقو او علاقو څخه دفاع کوی
 

بریس د دی لپاره کار کوی چه د ماشومانو او ځوانانو حقوق او شرطونه نور هم ښه کړی. دلته ته کولای شی په بریس کی یوه ټولنیز مشاور ته برښنا لیک واستوی، د هغه سره چات وکړی ، د خپلو همځولو سره په بحثو کی برخه واخلی یا د مهمو شیانو په هکله ولولی.

 

ماشومان وژغوره یو داسی سازمان دی چه د دی لپاره کار کوی چه ټول ماشومان خپل حقوق په لاس راوړی. ماشومان وژغوره د یوازی راغلی ماشومانو او ځوانانو لپاره د مرستی یوه تیلفونی شمیره هم لری.

ماسکروسبارن د هغه ماشومانو لپاره دی چه د دوی پلار یا مور ډیر شراب خوری، د نشه ای موادو نه استفاده کوی یا روحی حالت یی ښه نه وی.
 

د خبرو کولو وخت رارسیدلی دی یوه داسی انترنیټی پاڼه ده چه غواړی چه د ماشومانو په مقابل کی د جنسی تعرض په هکله پوهه زیاته کړی. هدف دا دی چه د جنسی تعرض په مقابل کی د ماشومان څخه ښه دفاع وشی او زیات صدمه لیدلی ماشومان مرسته په لاس راوړی.
 

دا انترنیټی پاڼه د هغه ځوانو همجنس بازانو لپاره ده چه سویډن ته نوی راغلی دی. دلته په ډول ډول ژبو معلومات موجود دی.

 

که چیری ستا روحی حالت ښه نه وی او ته غواړی د روغتیایی چارو سره یا د ټولنیزو خذمتونو سره تماس ونیسی نو ته کولای شی د ۱۱۷۷ په لارښوندوی* کی مشوری په لاس راوړی.

 

اومو د ټولو هغه کسانو لپاره چه له ۱۳ نه تر ۲۵ کالو عمر ولری، یو سایت دی. په اومو کی ته کولای شی د جنسی مسایلو، روغتیا او اړیکو په هکله پوښتنو ته ځواب په لاس راوړی.
 

ستا حقوق* داسی یو سایت دی چه هلته د ماشومانو او ځوانانو د حقوقو په هکله معلومامت موجود دی.
 

دلته ته کولای شی د ناموس سره اړیکی لرونکی خشونت او فشار راوستلو په هکله زیات معلومات ولولی.
 

د ځوانانو - او مدنی ټولنی د چارو د مقام* په سایت کی ته کولای شی له نورو نه پرته څلور لنډ فلمونه وګوری چه د هغه ځوانانو په هکله دی چه روحی ناروغی لری

 ۱۱۲ یوه داسی تیلفونی شمیره ده چه سړی د عاجلی مرستی د اړتیا په صورت کی هغه ته زنګ وی.
 

ته د ښی ساتنی او روغتیایی خذمتونو حق لری. له نورو نه پرته دا په دی معنی ده چه که چیری ته مریض شی یا حالت د ښه نه وی، تا ته باید آسانه وی چه د تداوی غوښتنه وکړی او هغه تاته عملی شی.