په ایوو کی مونږ دغه کارونه کوو

Figur sitter på lagbok bredvid en domarklubba

د ساتنی او پالنی تفتیش ، ایووIVO ، یو داسی دولتی مقام دی چه د روغتیا او ساتنی د چارو او د دوی د کارکوونکو نظارت په غاړه لری.

نظارت دا مانا لری چه مونږ د دوی فعالیتونه کنټرولوو. همدا راز مونږ هغه کسانو ته چه غواړی شخصی فعالیتونه پیل کړی، د مثال په توګه ډله ایز آپارتمانونه یا د ساتنی او اوسیدلو کورونه، اجازه ورکوو

 

مونږ په سویډن کی د روغتیا او ساتنی موسسی کنټرولوو د دی لپاره چه مطمئن شو چه دوی امنه دی او ښه کیفیت لری. همدا راز مونږ هغه کسانو ته چه په روغتیایی چارو کی کار کوی مشوری ورکوو تر څو د دوی فعالیت پرمختګ وکړی او نور هم ښه شی.