مونږ ستا د استوګنی ځای ته د دی لپاره راځو چه وګورو چه کارونه څنګه کیږی

په کال کی اقلا یو وار مونږ په ایوو کی ستا د استوګنی ځای ته د دی لپاره راځو چه وګورو چه کارونه څنګه کیږی.

زمونږ لپاره تر هر څه نه د مخه دا مهمه ده چه تاسی ځوانان د استوګنی یو مصون او امن ځای ولری، ستاسو خبرو ته غوږ ونیول شی او هغه مرسته چه ورته اړتیا لری وشی.

 

"ستا لپاره چه د ساتنی او اوسیدلو په کور یا د مرستی په کور کی اوسیږی ایوو" فلم کی به ته پوه شی چه زمونږ لیدنه کتنه چه مونږ هغه ته تفتیش وایو، په کوم ډول تر سره کیږی. مونږ به وایو چه ولی دا کار کوو او یو تفتیش به کومی نتیجی منځ ته راولی. همدا راز ته به په دی هم پوه شی چه مونږ په ایوو کی د ستا د کور په کوم شی باندی اغیزه کولای شو او په کوم شی دا نشو کولای.

 

که غواړه دا فلم په څو ژبو ووینی، دلته کلیک وکړه

 

آیا غواړی زمونږ د تفتیشونو په هکله نور هم پوه شی؟. د لیست په هغه ډول کور کی چه په کی اوسیږی، په هغه باندی کلیک وکړه.