ستا حقوق - آیا ته د هغو نه خبر یی؟

ته او ټول نور ماشومان او ځوانان دا حق لری چه په یوه مصئون او آرام چاپیریال کی لوی شۍ.

په لیست کی د اوسیدلو هغه ډول انتخاب کی چه ته په هغه کی اوسیږی، د دی لپاره چه په شی چه ته کوم حقوق لری.