Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen

2017 maj 24

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till IVO. Denna anmälningsskyldighet framgår av 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen.

Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal kan inte lämna uppgifter till IVO gällande sina patienter

Bestämmelsen enligt 3 kap. 7 § PSL riktar sig uteslutande till vårdgivare. Det finns alltså ingen anmälningsskyldighet för behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som i sin verksamhet tar emot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som patienter. I de fallen gäller sekretess för patientuppgifter liksom för alla patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal som anmäler patienter utan lagstöd riskerar att göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Det är således endast vårdgivare enligt definitionen i 1 kap. 3 § PSL som har en plikt att anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § PSL.

Använd gärna vår e-blankett och skicka in anmälan digitalt.  Du kan också använda vår vanliga blanketten och skicka in den till IVO:s regionala kontor via post eller e-post. 

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.