Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen

2017 maj 24

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till IVO. Denna anmälningsskyldighet framgår av 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen.

Behandlande hälso- och sjukvårdspersonal kan inte lämna uppgifter till IVO gällande sina patienter

Bestämmelsen enligt 3 kap. 7 § PSL riktar sig uteslutande till vårdgivare. Det finns alltså ingen anmälningsskyldighet för behandlande hälso- och sjukvårdspersonal som i sin verksamhet tar emot legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som patienter. I de fallen gäller sekretess för patientuppgifter liksom för alla patienter. Hälso- och sjukvårdspersonal som anmäler patienter utan lagstöd riskerar att göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten. Det är således endast vårdgivare enligt definitionen i 1 kap. 3 § PSL som har en plikt att anmäla legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § PSL.

Använd gärna vår e-blankett och skicka in anmälan digitalt.  Du kan också använda vår vanliga blanketten och skicka in den till IVO:s regionala kontor via post eller e-post. 

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.