Föreskrifter

Om den gemensamma författningssamlingen

Sedan 1 juli 2015 ger IVO och sex andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Syftet är ökad tydlighet där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Den nya författningssamlingen heter Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Den inkluderar även tidigare föreskrifter, och finns på kunskapsguiden.se.

Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Ansvarsfördelning

Socialstyrelsen är utgivare. Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd.

Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS),
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS),
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) och
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS).

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • Inspektionen för vård och omsorg
 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket