Hälso- och sjukvårdens återanvändning av engångsprodukter följer inte regelverket

2020 dec 22

Iakttagelser i korthet

IVO har granskat om vårdgivare återanvänder medicintekniska engångsprodukter och om de i så fall tar ansvar för att produkterna är säkra. Vi granskade Sveriges sju universitetssjukhus.