Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

2020 feb 05

Rapporter

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är.

En äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal.

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är. Män tycks också i högre grad än kvinnor uppleva att de får hjälp med att ta kontakt med andra inom vården och omsorgen och att personalen har en helhetssyn på deras behov.