Tillståndspolicy

2016 jun 13

Informationsmaterial

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) policy för tillståndsprövning.

Tillståndsprövningens syfte

Tillståndsprövningen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet för vård- och omsorgstagare. Tillstånd beviljas till de företag 1 som bedöms ha förutsättningar att bedriva den tillståndspliktiga verksamheten med god kvalitet och som i övrigt uppfyller lagar och andra föreskrifter.

Tillståndsprövningens fokus

Tillståndsprövningen innebär dels en prövning av lämplighet och dels en sammanvägd bedömning av olika faktorer som har betydelse för möjligheten att bedriva den aktuella verksamheten med god kvalitet. Tillståndsprövningen görs utifrån ett patient- och brukarperspektiv. Med god kvalitet ur ett patient- och brukarperspektiv avses bl.a. verksamhetens förutsättningar att tillgodose behoven hos de individer som den riktas till. Med god kvalitet menas även att verksamheten är säker, har en fungerande ledning och styrning samt att den följer upp insatserna.

Tillståndsprövningens kännetecken

Tillståndsprövningen värnar uppdraget utifrån den statliga värdegrunden. Hos IVO innebär det att tillståndsprövningen kännetecknas av:

  • Rättssäkerhet – att tillståndsprövningen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall. IVO:s tillståndsprövning beaktar jämställdhetsaspekter, vilket innebär att beslut fattas utan osakliga skillnader baserade på kön.
  • Förutsägbarhet och öppenhet. De som söker tillstånd ska mötas av en förutsägbar och transparent process. Myndighetens beslut ska vara tydliga och begripliga. 1 I de flesta fall är det företag som ansöker om tillstånd, men det kan också vara till exempel personer eller stiftelser. 
  • Oberoende och integritet – att tillståndsprövningen inte låter sig påverkas av olika intressenter.
  • Professionalitet, d.v.s. förmågan att göra självständiga, sammanvägda bedömningar.
  • God service – att erbjuda ett tydligt ansökningsförfarande som är lätt att förstå, samt att handlägga ansökningar inom rimlig tid.
  • Effektivitet – att uppnå mål och syfte med tillståndsprövningen med rimlig resursinsats. I begreppet måluppfyllelse ingår även ett kvalitetskrav. Det handlar om att hantera de omfattande krav och förväntningar som ställs på tillståndsprövningen i kombination med begränsade resurser.

Arbetssätt och metoder

IVO använder olika metoder och arbetssätt i tillståndsprövningen, till exempel granskning av ansökan, verksamhetsbesök och intervjuer samt inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och från IVO:s tillsyn. Val av arbetssätt och metod görs utifrån en bedömning av behov och riskbild samt utifrån vilka möjligheter lagstiftningen ger.

En lärande tillståndsprövning

IVO skapar ett internt lärande där erfarenheter systematiskt utbyts mellan tillståndsprövningen och tillsynen i syfte att utveckla riskbedömningar och utvärdera arbetssätt.

IVO följer kontinuerligt upp företagens syn på myndighetens tillståndsprövning samt analyserar systematiskt egna erfarenheter av arbetet för att utveckla och effektivisera verksamheten.