Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) policy för tillsyn

2018 apr 11

Rapporter

Tillsynens syfte

Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.

Tillsynens fokus

Tillsynen görs ur ett patient- och brukarperspektiv och inriktas på sådant som är angeläget för enskilda och för grupper av människor. Villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar ska särskilt belysas för att kunna fånga upp och hantera osakliga skillnader mellan grupper av patienter och brukare. Om inte annat framgår av lag eller förordning ska tillsynen vara riskbaserad och granska det som är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet. Tillsynen ska bedrivas effektivt.

Tillsynens kännetecken

Tillsynen präglas av tydlighet, trovärdighet och integritet och värnar uppdraget utifrån den statliga värdegrunden. Hos IVO innebär det att tillsynen kännetecknas av:

  • Rättssäkerhet, dvs. att tillsynen utgår från lagar och andra föreskrifter samt att likvärdiga bedömningar görs i likvärdiga fall för att åstadkomma vård på lika villkor. IVO:s tillsyn beaktar villkor och förhållanden för kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Förutsägbarhet och öppenhet, dvs. att de granskade har insyn i hur och varför tillsynen genomförs. Myndighetens beslut ska vara tydliga och begripliga.
  • Oberoende, dvs. att tillsynen inte låter sig påverkas av olika intressenter.
  • Professionalitet, dvs. att tillsynen är kunskapsbaserad.

Tillsynens metoder och verktyg

IVO använder olika metoder och verktyg i tillsynen, både kontrollerande och främjande. Val av verktyg görs utifrån vilken förväntad effekt det har på tillsynsobjekten samt utifrån vilka möjligheter lagstiftningen ger.E

tt patient- och brukarperspektiv genomsyrar tillsynens metoder.

Tillsynens resultat, som också kan inbegripa goda exempel, återförs till tillsynsobjekten för att åstadkomma ett lärande så att brister och missförhållanden inte upprepas. På det sättet blir tillsynen ett bidrag till utvecklingen av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen.

IVO följer upp tillsynens effekt för brukare och patienter.

IVO vägleder personal i verksamheterna bl.a. genom att ge råd med utgångspunkt från tidigare tillsynserfarenheter.

Genom analys och redovisning av tillsynens omfattning, iakttagelser, bedömningar och åtgärder på aggregerad nivå sprider IVO iakttagelser och kunskaper från tillsynen till riksdag, regering, kommuner, landsting, enskilda verksamheter och övriga som berörs av myndighetens tillsyn för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet.

Vi lär ständigt av vår tillsyn

IVO följer kontinuerligt upp tillsynsobjektens syn på myndighetens tillsyn, effekter av tillsynen samt analyserar systematiskt egna erfarenheter av tillsynsarbetet i syfte att utveckla verksamheten.