Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015

2017 mar 13

Informationsmaterial

IVO utövar tillsyn över verksamheter inom socialtjänstområdet och hälso- och sjukvården, samt över hälso- och sjukvårdspersonal. Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsgivning. Tillsynen ska granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Enligt förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fastställs att IVO ska planera och genomföra tillsynen med utgångspunkt i egen riskanalys om inte annat följer av lag eller föreskrift. Detta innebär att myndighetens egeninitierade tillsyn ska inriktas mot verksamheter som är mest angelägna att granska. På så sätt kan tillsynens resurser användas så effektivt som möjligt och bidra till en bättre och säkrare vård och omsorg. Med utgångspunkt från detta har IVO utvecklat och prövat en modell för myndighetens övergripande riskanalys. Arbetet resulterade i ett antal övergripande riskområden som blir föremål för myndighetens egeninitierade tillsynsinsatser under år 2015.

Dessa riskområden ger vägledning i vad IVO ska granska inom de resursmässiga ramarna som myndigheten i dag har för egeninitierad tillsyn. I nuläget finns dock ett mycket begränsat utrymme för det riskbaserade arbetssätt som regeringen efterfrågat. Orsaken är att merparten av tillsynens resurser är intecknade för att leva upp till författningsreglerade krav rörande enskildas klagomål mot hälso- och sjukvården samt s.k. frekvenstillsyn av främst hem för vård eller boende för barn och unga (HVB).