Brister i patientsäkerheten vid förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus

2013 jul 25

Nyheter

Brist på rätt utbildad personal och otillräckliga vårdplatser äventyrar patientsäkerheten vid förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus.

Efter en oanmäld inspektion konstaterar tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att vårdgivaren Region Skåne har brustit i planering och relevanta åtgärder, och därmed inte lever upp till kraven på patientsäkerhet. IVO kräver nu att Region Skåne ska redovisa vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa ett patientsäkert omhändertagande av patienterna. 

 

IVO beslutade den 10 juli 2013 att öppna ett tillsynsärende mot förlossningsavdelningen vid Skånes universitetsjukhus i Malmö. En oanmäld inspektion genomfördes samma dag.

 

Vid inspektionen, då chefer och personal intervjuades, framkom bland annat att förlossningsavdelningen hade:

  • återkommande personalluckor i förhållande till beslutad bemanning,
  • brist på rätt utbildad personal vilket hade inneburit att vårdplatser fått stängas,
  • tvingats avvisa gravida kvinnor i aktivt förlossningsarbete
  • en högre så kallad vårdtyngd än tidigare, eftersom merparten av patienterna som fanns där var i ett senare och mer krävande skede av förlossningsarbetet.

 

Dessa brister kan enligt IVO inte anses vara oförutsebara. Antalet gravida kvinnor i Skåne, samt deras beräknade förlossningsdatum, är känt för vårdgivaren Region Skåne eftersom kvinnorna är inskrivna i mödravården som vårdgivaren är ansvarig för. Dimensioneringen av personal och vårdplatser kan alltså förutsägas med stor sannolikhet.

 

Sammantaget finner IVO att bristen på planering och relevanta åtgärder innebär risk att patienter utsätts för vårdskada. IVO begär därför att vårdgivaren Region Skåne ska vidta åtgärder för att säkerställa att det tilldelas tillräcklig tid för omhändertagande av varje patient i den utsträckning som patientsäkerhetslagen kräver. Åtgärderna och hur man kommit fram till dessa ska redovisas senast den 23 augusti 2013.

 

För mer information kontakta:

Eva Hansson, enhetschef avdelning syd, telefon: 010-788 53 02
Presstjänsten, telefon 010-788 50 10

Bilagor: Beslut i ärendet.