Delrapport: Gör tillsynsombud skillnad för barn och unga i familjehem?

2013 okt 01

Nyheter

De tillsynsombud som på försök har varit kontakter för barn och unga i familjehem upplever att de har gjort nytta för barnen. De konstaterar även att det finns kvalitetsskillnader på socialtjänstens arbete mellan kommunerna. Det visar IVO:s del

Enligt ett regeringsuppdrag till tillsynsverksamheten 2010 skulle en försöksverksamhet genomföras där barn och unga som bor i familjehem skulle få kontakt med en oberoende statlig instans. Tanken var att dessa tillsynsombud skulle bilda sig en uppfattning om att barnet blev omhändertaget på ett tillfredställande sätt. Tio inspektörer har därför under de senaste åren bland annat träffat barnen, familjehemmen och kommunerna som ingick i försöksverksamheten samt läst socialtjänstens dokumentation.

Örebro universitet har i uppdrag att utvärdera både tillsynsombudens och barnens upplevelser och erfarenheter. Fokus för den nu aktuella delrapporten är tillsynsombudens erfarenheter. Tillsynsombuden upplever att de gjort stor skillnad för en del barn, men mindre för de barn som trivdes i familjehemmet och hade regelbundna kontakter med sina handläggare. De upplever att de har de utgjort en länk mellan barnet, socialtjänsten och familjehemsföräldrarna, till exempel genom att skapa sammanhang och reda ut händelser så att de blir begripliga. Tillsynsombuden kan också konstatera att det råder stor brist på kontinuitet bland socialsekreterarna i försöket och det finns kvalitetsskillnader på socialtjänstens arbete mellan kommunerna.

- Det är viktigt att de vuxna som omger ett barn har ett barnperspektiv, säger rapportens författare Ulla Holmström. Vuxna tenderar att lösa problemen ”över huvudet” på barnen och informerar dem inte heller alltid om vad som händer.

Enligt tillsynsombuden är framgångsfaktorer för en lyckad placering en bra matchning mellan barnens behov och familjehemmets resurser, en kompetent och engagerad socialtjänst och engagerade familjehemsföräldrar. I slutrapporten 2014 finns den slutliga utvärderingen från Örebro universitet med de placerade barnens och ungdomarnas upplevelser och erfarenheter. Läs och ladda ner rapporten här

Kort om försöksverksamheten

  • 10 tillsynsombud
  • 58 barn har ingått i försöket
  • 32 barn har ingått i en jämförelsegrupp (bor i familjehem men har ej haft tillsynsombud)
  • I försöksgruppen har 10 kommuner deltagit och 10 andra kommuner ingått i jämförelsegruppen