Det här är IVO

2013 jun 01

Nyheter

Den 1 juni 2013 tog den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) över ansvaret för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS samt viss tillståndsprövning.

Huvuduppgiften för IVO är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. IVO tog över den personal som tidigare arbetade på Socialstyrelsens tillsynsavdelning och inom aktuell tillståndsverksamhet, och därmed också den kompetens och erfarenhet som var knuten till verksamheten. Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet när det gäller tillsyn och tillståndsprövning är densamma som den Socialstyrelsen hade att tillämpa.

Läs mer om den nybildade myndigheten


Korta fakta om IVO

  • Myndigheten bildades den 1 juni 2013 och är en statlig myndighet som lyder under Socialdepartementet
  • Generaldirektör är Gunilla Hult Backlund.
  • Verksamheten finansieras genom statliga anslag och den årliga budgeten är ca 650 miljoner kronor
  • Omkring 550 personer arbetar på IVO
  • Verksamheten bedrivs vid tre myndighetsövergripande avdelningar i Stockholm och vid sex regionala avdelningar i landet med kontor i Umeå (avdelning nord), Örebro (avdelning mitt), Stockholm (avdelning öst), Jönköping (avdelning sydöst), Göteborg (avdelning sydväst), Malmö (avdelning syd).


Alla regionala avdelningar nås via IVO:s växelnummer 010-788 50 00.
Övriga kontaktuppgifter till IVO.