Detta ser IVO i tillsynen av boenden för barn och unga

2013 dec 11

Nyheter

I en ny rapport konstaterar IVO att det sker förbättringar i de flesta verksamheter som utgör boenden för barn och unga. Men mer utveckling behövs för att uppfylla kvalitetskraven och säkerställa en trygg och säker vård och omvårdnad.

Rapporten "Vad har vi sett? - HVB och LSS" grundar sig på resultat från de senaste fyra årens regelbundna tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) eller boenden enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Tillsynen visar att det sker kontinuerliga kvalitetsförbättringar, bland annat i HVB för ensamkommande flyktingbarn. IVO ser också att HVB-verksamheterna har en ökande medvetenhet om hur avgörande skolgången kan vara för de placerade barnen, och att barnen för det mesta får sina behov av stöd i skolarbetet tillgodosedda.

Merparten av LSS-bostäderna är stabila verksamheter, med låg omsättning bland personalen och lever upp till kraven om trygghet, säkerhet och hemlik miljö för de barn och ungdomar som bor där.

De flesta barnen uppger i samtal med IVO att de trivs. Däremot är det tveksamt om de får den hjälp de behöver och den delaktighet som de har rätt till.

Personalens kompetens är central

Ett utvecklingsområde är personalens kompetens och förutsättningar att utveckla den. IVO har i rapporten "En trygg och säker vård - Har personalen rätt utbildning?" under hösten 2013 konstaterat att det behövs en standardiserad grundutbildning för personal i HVB-verksamheter och ett kunskapsstöd när det gäller arbetssätt och metoder. Låg utbildning hos personal tillsammans med ett stort utbud av metoder – med många exempel på egna och oprövade behandlingsinsatser – visar på en risk för att den vård som erbjuds inte är trygg och säker.

För många barn i ett LSS-boende är tillgången till kommunikationsstöd avgörande för att de ska komma till tals – och att personalen också använder dem och har utbildning i hur de ska användas.

Socialtjänsten är inte alltid tillgänglig för de placerade barnen

I IVO:s samtal med barnen, både vid inspektioner och i IVO:s barntelefon, står det klart att det finns barn och ungdomar som är besvikna på socialsekreterare för att de är svåra att nå och själva inte ringer upp.

Tillsynen har också uppmärksammat brister när det gäller samverkan mellan LSS-boende och socialnämnd, ett samarbete som har stor betydelse för planering och uppföljning allteftersom barnet växer och behoven förändras.

Uppföljande granskning av barns och ungas delaktighet

Mot bakgrund av vikten av delaktighet för barn och unga på HVB – som visat sig fungera sämre för ensamkommande flyktingbarn – kommer IVO under 2014 åter att granska hur verksamheterna tillgodoser barnens rätt att vara delaktiga.

Tillsynen i siffror

  • 800 hem för vård eller boende (HVB, varav ca 25 är särskilda ungdomshem)
  • 200 boenden enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • 2000 inspektioner per år
  • 3500 barnsamtal per år