Felaktig användning av larm på hem för unga

2013 dec 17

Nyheter

Oasen ungdomscenter i Aneby använder sig fortsatt av larm på ett sätt som IVO bedömer inte är förenligt med gällande lagstiftning. IVO förelägger nu verksamheten att vidta åtgärder.

I maj 2013 fattade tillsynsmyndigheten ett beslut med krav på åtgärder då Oasen ungdomscenter i Aneby använde sig av larm på ett sätt som inte bedömdes vara förenligt med gällande lagstiftning. Då verksamheten fortsatt bedöms använda sig av larm på ett felaktigt sätt föreläggs den nu att vidta behövliga åtgärder.

Verksamheten använder larm på barnens fönster och dörrar som indikerar under kvälls- och nattetid om en dörr eller ett fönster har öppnats. Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) bedömning är att för att larm ska kunna användas i den här typen av verksamheter ska det föregås av en individuell behovsprövning och samtycke ska inhämtas från den unge vårdnadshavaren eller socialtjänsten.

- Den redovisning som verksamheten skickat in efter IVO:s åtgärdsbeslut visar att vi har olika syn på hur lagstiftningen ska tolkas. Verksamheten anser att larm får användas generellt om enda syftet är att trygga säkerheten för barnen och ungdomarna, denna uppfattning delas inte av IVO, säger inspektör Ingela Hansson.

Insatser inom socialtjänsten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Larm kopplat till enskilda barns rum är att betrakta som en åtgärd som ska anpassas till de enskilda barnens behov och förutsättningar på samma sätt som andra åtgärder.

- Frågan om användande av larm i den här typen av verksamheter är högaktuell inom vår region. Vi har sett att det finns flera HVB som använder larm på liknande sätt vilket IVO arbetar på att komma till rätta med, säger enhetschef Erik Kangeryd.

En redovisning över vidtagna åtgärder med anledning av föreläggandet ska ha inkommit till IVO senaste den 28 februari 2014. Om verksamheten fortsatt skulle bedömas att inte rätta sig efter IVO:s beslut kan myndigheten vända sig till domstol med en ansökan om att vitet på 500 000 kr ska dömas ut.