Förbättringar i vård och omsorg för äldre - men brist på kontinuitet

2013 okt 01

Nyheter

Flertalet äldre är nöjda med hjälpen från socialtjänst och hälso- och sjukvård men bristen på kontinuitet och samarbete mellan olika vård- och omsorgsgivare skapar otrygghet för de äldre.

Flertalet äldre kvinnor och män är nöjda med den hjälp de får av både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Men många äldre saknar en meningsfull tillvaro, och bristen på kontinuitet och samarbete mellan olika vård- och omsorgsgivare skapar otrygghet för de äldre. Personalen gör stora ansträngningar i det dagliga arbetet, men trots att det ständigt sker förbättringar i de flesta verksamheter behöver personalen få bättre förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Det är några av slutsatserna i rapporten Äldre efterfrågar kontinuitet, en slutrapport i ett regeringsuppdrag från 2009 som den 1 juni i år följde med tillsynsverksamheten till den nybildade myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Från 2010 har vården och omsorgen i samtliga kommuner och landsting blivit granskade, och resultatet visar att det sker ständiga förbättringar i de allra flesta verksamheter. Flertalet äldre är nöjda med den vård och omsorg som de får, och oavsett anställningsform får vikarierande personal tillräcklig introduktion i arbetet.

Däremot råder det brist på kontinuitet och samarbete runt den äldre, vilket skapar otrygghet.

– Det är tydligt att de äldre efterfrågar kontinuitet, säger rapportens författare Margareta Florin Mæhlum på IVO. Det är svårt att skapa förtroendefulla relationer, och de äldre ger uttryck för osäkerhet när de inte vet vem det är som kommer och hjälper dem i vardagen. Personalen upplever i sin tur ofta att de inte har möjlighet att utföra rehabiliterande insatser.

IVO kan också konstatera att det behövs en översyn av de bestämmelser som reglerar vårdplanering och informationsöverföring mellan de olika vård- och omsorgsgivare och yrkesgrupper som den äldre kommer i kontakt med.


– Bestämmelserna om vårdplanering och informationsöverföring är inte helt anpassade till den utveckling som har skett inom hälso- och sjukvården, säger Margareta Florin Mæhlum. Dessutom hamnar fokus alltför ofta på betalningsansvaret istället för patientsäkerhet och kontinuitet.

Nu vill IVO se att huvudmän och vårdgivare fortsätter de senare årens positiva utveckling.

– Det är glädjande att kunna konstatera att det ständigt sker förbättringar i vård och omsorg av äldre, säger generaldirektör Gunilla Hult Backlund. Mycket positivt har hänt, och vi hoppas att verksamheterna fortsätter på den inslagna vägen. Det är den äldre och dennes behov och rättigheter som ska sättas i centrum och bli styrande. Vård- och omsorgspersonal måste också ges förutsättningar att göra ett gott arbete, både när det gäller att ta sig tid i det enskilda mötet med den äldre som att ta tillvara signaler från verksamheten att något inte står rätt till.