Förenkla anmälan av ny socialtjänstverksamhet

2013 nov 06

Nyheter

IVO har idag lämnat ett förslag till Socialdepartementet angående en förenkling av anmälningsplikten för kommuner och landsting som bedriver verksamhet enligt SoL.

​Kommuner och landsting har en skyldighet att anmäla verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS till IVO.

IVO för ett register över dessa verksamheter som finns publikt på IVO:s webbplats. IVO har förenklat anmälningsplikten för offentligt drivna verksamheter enligt SoL och LSS genom att införa elektroniska blanketter samt att begränsa de uppgifter som begärs in.

Huvudsyftet med anmälningsplikten är att den myndighet som ansvarar för tillsynen ska få kännedom om de tillsynsobjekt som den har att utöva tillsyn över. IVO anser att nuvarande reglering av anmälningsplikten är onödigt betungande med tanke på det syfte som ska uppnås.