Har personalen på HVB-hem lämplig utbildning?

2013 nov 19

Nyheter

IVO publicerar en rapport med en fördjupad granskning av tillsynsresultatet från 2012 av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga. Granskningen visar att hälften av vård- och omsorgspersonalen saknar utbildning inriktad mot vård och behandling.

​IVO:s granskning visar även att arbetssätt och metoder tycks ogenomtänkta och många gånger saknar vetenskapligt stöd. Det kan därför ifrågasättas om personalen har tillräcklig kunskap om de metoder som tillämpas.

Personalens kompetens är en grundläggande förutsättning för att målen för vården och behandlingen ska uppnås. Men kvaliteten i vården påverkas inte enbart av de enskilda anställdas utbildningsbakgrund, utan också av sammansättningen av personalgruppen och den erfarenhet personalen har. Därför kan många verksamheter bedriva vård av god kvalitet och barnen kan ha det bra, trots att en stor del av personalen saknar relevant grundutbildning.

– Det finns ändå skäl att reflektera över vad som framkommit om utbildningsnivån. Låg utbildning tillsammans med ett stort utbud av metoder – med många exempel på hemmagjorda och oprövade behandlingsinsatser – visar på en risk för att den vård som erbjuds inte är trygg och säker, säger Gunilla Westerdahl, utredare.

En eftergymnasial utbildning med inriktning mot social/pedagogiskt behandlingsarbete kan ge de grundkunskaper som krävs.

Fakta:

IVO genomför regelbundna inspektioner i verksamheterna för att granska kvaliteten. Inspektionerna är både föranmälda och oanmälda. Under 2012 genomfördes 1300 inspektioner i totalt 690 HVB.

Bestämmelserna om regelbundna inspektioner av HVB och LSS-verksamheter har tillkommit för att förbättra skyddet för placerade barn. Rapporten som beskrivs redovisar en fördjupning av tillsynsresultatet 2012.

Ansvaret för tillsynen av HVB överfördes 1 juni 2013, från Socialstyrelsen till den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Rapporten riktar sig till IVO:s inspektörer för att vara ett stöd i bedömningarna om personalens kompetens vid inspektioner av HVB. Det är IVO:s förhoppning att rapporten också kan vara till nytta för HVB-verksamheterna i kvalitetsarbetet.