IVO genomför tillsyn av dosverksamhet

2013 okt 01

Nyheter

IVO har beslutat genomföra tillsyn av dosverksamheten hos två bolag samt i ett antal landsting/regioner. Beslutet har fattats med utgångspunkt från uppgifter om berörda verksamheter i anmälningar till myndigheten och förhållanden som beskrivits

Inspektionen för vård och omsorg (IVO), har den 24 september 2013 tagit beslut om att genomföra tillsyn av två dosleverantörer och ett antal landsting/regioner som är beställare av dostjänster. Beslutet har tagits efter rapporter om bland annat uteblivna leveranser och felaktigheter i dosrullarna. Till grund för tillsynen läggs även iakttagelser inhämtade under Läkemedelsverkets inspektioner av dosleverantörer i augusti 2013, vid vilka IVO närvarade.

IVO fokuserar granskningen på att landsting/region och bolag – i egenskap av vårdgivare - har säkerställt att tjänsten dosexpediering utförs på ett patientsäkert sätt. IVO kommer att granska vårdgivarnas egenkontroll och avvikelsehantering samt vilka eventuella åtgärder/förbättringar som vidtagits till följd av rapporterade avvikelser.

Tillsynsinsatsen kommer att innefatta:

  • Apotekstjänst AB
  • Svensk Dos AB
  • Västra Götalandsregionen
  • Region Halland
  • Region Skåne
  • Landstingen Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland (Uppsala-Örebroregionen)

Tillsynen leds av IVO:s avdelning sydväst. Granskningsperioden är den 1 oktober – den 20 december 2013. Beslut i ärendena förväntas tas efter årsskiftet.

Fakta:

Dosdispensering är definierat i 1 kap. 4 § lagen (SFS 2009:366) om handel med läkemedel. Dosdispensering av läkemedel är en tjänst som används främst av personer som bor hemma eller i särskilt boende som bedöms ha nytta av systemet och som har en stabil medicinering över tid. Dosdispenseringen innebär att individens läkemedel förpackas i påsar som innehåller de läkemedel som personen ska ta vid varje doseringstillfälle. Det kan underlätta vardagen för personer som har många läkemedel och/eller svårt att hantera sina läkemedel.