IVO tillstyrker utredningsförslag om elektronisk kommunikation

2013 nov 28

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg har lämnat in sitt yttrande till regeringen avseende Elektronisk kommunikation vid rättspsykiatrisk vård m.m. Ds 2013:65. IVO tillstyrker utredningens förslag trots att det innebär en inskränkning av fri- och rättigheter.

Den möjlighet som finns i nu gällande lagstiftning att fatta beslut om inskränkningar i användandet av elektroniska kommunikationstjänster kan inte utsträckas till ett generellt förbud utan det måste fattas individuella beslut för varje enskild patient.

Detta har medfört att vårdinrättningar dels har "tagit lagen i egna händer" och infört ordningsregler, i strid mot gällande rätt, och fattat generella beslut om förbud mot mobiltelefoner och liknande utrustning, dels har det också inneburit att andra kliniker inte har ansett sig kunna utnyttja lagen fullt ut. Utöver detta har det under de gångna åren rapporterats om patienter som fortsatt med allvarlig brottslig verksamhet under pågående vårdtid.

IVO anser att utifrån allmän ordning, säkerhet samt förebyggande och beivrande av brott får promemorians förslag anses vara godtagbart. Risken att patienter får onödigt hårda restriktioner skulle kunna reduceras genom att de rättspsykiatriska klinikerna kan erbjuda avdelningar med säkerhetsnivå 3 för de patienter, som efter en individuell bedömning, bedöms kunna vårdas på en sådan avdelning.

Vårdgivaren borde även åläggas en skyldighet att säkerställa att patienten både ges möjlighet att kommunicera med andra i avskildhet och att få stå i förbindelse med andra med en viss regelbundenhet.

Promemorians förslag innebär att en bestämmelse avseende kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning införs och omfattar patienter som vårdas frivilligt. Vid ett första påseende kan det tyckas främmande, detta måste emellertid vägas mot de patientsäkerhetsrisker som kan uppstå. Till exempel att patienter tar med sig läkemedel, tillhyggen eller andra föremål som kan skada patienten och andra patienter. Därför tillstyrker IVO förslag om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning ur såväl ett rättssäkerhetsperspektiv som skydd för patientens medförda egendom.

När det gäller larmbågar och övrig teknisk utrustning vill IVO understryka vikten av att vårdgivaren gör en bedömning om vilka risker det finns med att förlita sig på att teknisk utrustning ger utslag på otillåtna föremål.

IVO vill understryka att all vård utgår ifrån HSL, oavsett vårdform och att oaktat denna lagändring får patienter som vårdas frivilligt inte fråntas rätten till elektroniska kommunikationstjänster genom t ex generella ordningsregler som vårdgivaren beslutar om.