Linköpings kommun föreläggs att åtgärda brister i socialtjänsten

2013 dec 16

Nyheter

IVO förelägger i två separata beslut Linköpings kommun vid vite om vardera 1 000 000 kronor. Det ena beslutet handlar om insatser inom hemtjänsten och det andra beslutet rör insatser i form av stöd i boendet till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Insatser i hemtjänsten

Tillsynen av äldreomsorgen i Linköping visade att kommunen överlåter utredningen och bedömningen av enskildas behov till privata utförare och att beslut gällande insatser i hemtjänsten för personer över 75 år grundar sig på detta underlag. Någon individuell bedömning av biståndshandläggare av den enskildes samlade behov görs inte för denna målgrupp.

Dokumentationen är bristfällig när det gäller brukarnas hälsotillstånd, beskrivning av socialt nätverk eller deras intressen, aktuell situation osv. Dessutom följer kommunen endast upp en del av de beslutade insatserna inom hemtjänsten.

Ett förhållningssätt där processen fokuserar på de insatser utföraren anser sig kunna erbjuda istället för på den enskildes behov, strider mot socialtjänstlagens intentioner om att biståndsinsatser ska ges utifrån behov.

Insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Vid tillsynen av boendestöd till personer med psykisk funktionsnedsättning i Linköpings kommun framkom att det inte görs någon professionell utredning och bedömning av biståndshandläggare avseende individuella behov. Insatsen ges i form av service där det är utföraren som bedömer insatsens utformning och omfattning och erbjuder stöd i mån av tid.

Det är kommunens skyldighet att den enskildes behov utreds och bedöms samt att det fattas ett biståndsbeslut. Kommunen ska aktivt sörja för att den enskilde får det stöd och den hjälp som behövs för att få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Personer som lever i särskilt utsatta situationer, exempelvis personer med psykiska funktionshinder, nås ofta inte av allmänna öppna insatser. För dessa grupper har socialtjänsten ett ansvar för att erbjuda och motivera till insatser.

Sammanfattning

De brister som inspektionen konstaterar vid granskningen av Linköpings kommun utgör allvarliga missförhållanden. Dessa medför att enskilda personer inte får sina individuella behov utredda och bedömda i enlighet med lagstiftningen. De enskilda garanteras därmed inte de insatser de har rätt till.

Linköpings kommun har, trots tidigare beslut, inte vidtagit de åtgärder som krävs för att komma tillrätta med de missförhållanden som föreligger.