Linköpings kommun föreläggs att åtgärda brister i socialtjänsten

2013 dec 16

Nyheter

IVO förelägger i två separata beslut Linköpings kommun vid vite om vardera 1 000 000 kronor. Det ena beslutet handlar om insatser inom hemtjänsten och det andra beslutet rör insatser i form av stöd i boendet till personer med psykisk funktionsnedsättning.