Nationell tillsyn av överförskrivning av läkemedel

2013 okt 09

Nyheter

IVO genomför under hösten tillsyn av hur apoteken möjliggör för personalen att anmäla misstankar om överförskrivning av narkotiska läkemedel. Tillsynen omfattar landets samtliga knappt 1300 apotek och resultaten presenteras i en rapport i börja

​Personal som expedierar läkemedel på apotek har en skyldighet att anmäla läkare och tandläkare då det finns en skälig misstanke om att de förskriver narkotikaklassade läkemedel i strid med vetenskap och beprövad vetenskap, så kallad överförskrivning. Under november månad vänder sig IVO till landets samtliga apotek med en begäran om att de ska redogöra för hur de hanterar dessa anmälningar.

Fokus för höstens tillsyn är hur möjligheterna ser ut för personalen på respektive apotek att fullgöra sin anmälningsskyldighet. Den som bedriver apoteksverksamheten räknas numera som vårdgivare, och har i detta fall inte något ansvar för att ta emot, utvärdera eller vidareföra sin personals anmälningar. Däremot har vårdgivaren ett ansvar för att se till att personalen har möjlighet att göra anmälningar. Vårdgivaren bör även följa upp denna hantering.

- Det här är information som IVO behöver som underlag för vår tillsyn, säger Kirsi Laitinen Kennebäck, utredare och projektledare för tillsynsinsatsen. Vi hoppas få en tydligare bild av hur apoteken ser på rapporteringsvägarna till oss.

Resultatet från tillsynen presenteras i en rapport som beräknas vara klar i början av 2014.

Bakgrund

I patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, som började gälla 2011, infördes en skyldighet för apotekspersonal att anmäla läkare och tandläkare då misstanke finns om att de förskriver narkotiska läkemedel i strid med vetenskap och beprövad vetenskap. Anmälan ska göras till tillsynsmyndigheten, IVO (6 kap. 11 § PSL).

Antalet anmälningar till IVO har dock inte ökat i förväntad utsträckning sedan skyldigheten infördes. IVO vill därför nu säkerställa att legitimerade apotekare och receptarier ges möjligheter att fullgöra skyldigheten. IVO kommer under november begära in uppgifterna via enkäter.