Socialtjänsten i Lundby, Göteborg, har allvarliga brister som måste åtgärdas

2013 nov 26

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en omfattande verksamhetstillsyn av myndighetsutövande handläggning hos stadsdelsnämnden Lundby, Göteborgs stad och funnit brister.

I verksamhetstillsynen av myndighetsutövande handläggning hos stadsdelsnämnden, Lundby, har IVO granskat fem verksamhetsområden: Barn och familj, Äldreomsorg, Funktionshinder, Missbruk, samt Ekonomiskt bistånd.

Brister inom Barn och familj

Inom området Barn och familj har IVO funnit allvarliga brister. Långa utredningstider och brister i dokumentationen gör att familjernas och barnens rättssäkerhet sätts ur spel. I flera fall har dokumentationen i ärenden som rör barn förts på ett ostrukturerat sätt och materialet har inte sammanställts i en utredning. IVO anser det viktigt att dokumentationen förs på ett överskådligt sätt så att den enskilde kan följa handläggningen i journalen.

Nämnden har i flera fall underlåtit sin skyldighet att inför beslut kommunicera utredning och de uppgifter som tillförts denna. Rättssäkerheten för den enskilde har därmed på ett antal punkter allvarligt åsidosatts.

Inom övriga granskade områden fann IVO att handläggningen följde lagen med några få undantag.

Redan i slutet av 2012 krävde tillsynsmyndigheten att stadsdelsnämnden Lundby skulle åtgärda brister i sitt barn- och familjearbete. Trots att nämnden i februari 2013 presenterade en plan för att komma tillrätta med bristerna så har IVO i den nu aktuella tillsynen funnit att bristerna kvarstår.

IVO begär nu att stadsdelsnämnden Lundby utvärderar de insatser som gjorts och åter redogör för pågående och planerade åtgärder för att komma tillrätta med bristerna.

Stadsdelsnämnden ska nu före utgången av 2013 rapportera åtgärder till IVO.​