Vårdläget i Stockholm i sommar är skört

2013 jul 03

Nyheter

Med förskjuten semester och extra arbetspass ska Stockholms sjukhus ge god vård trots sjuksköterskebrist. Vårdgivarna har beredskap att samarbeta mellan sjukhusen. Men situationen är skör visar IVO:s granskning av patientsäkerheten på 6 sjukhus.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under veckorna 24 och 25 intervjuat chefläkarna om riskanalyser, vidtagna åtgärder samt uppföljning.


– Socialstyrelsen har tidigare sett allvarliga patientsäkerhetsrisker i hälso- och sjukvården sommartid. Det handlar om bemanningsproblematik, bristande kompetens och minskat antal vårdplatser. För den enskilde patienten kan det leda till bristande omvårdnad, diagnostik och behandling och en förlängd vårdtid. Därför har vi nu granskat Stockholms sjukhusvård inför sommarsemestrarna, säger Eva Wastenson, enhetschef inom avdelning öst.


Granskningen visar att vårdgivarna har vidtagit åtgärder utifrån det som framkommit i deras riskbedömningar. Men läget är skört, uppger flera chefläkare till IVO. En stor del av planeringen bygger på att personalen arbetar extra pass och förskjuter sin semester.

Sjuksköterskebrist minskar vårdplatserna

Brist på sjuksköterskor framförs genomgående som en orsak till neddragning av antalet vårdplatser. Trots tidig rekrytering inför sommaren har det varit svårt att fylla behovet av vikarierande sjuksköterskor.

Det finns inte många erfarna sjuksköterskor i tjänst, men scheman planeras så att erfaren personal ska ingå i varje arbetspass. En klinik har förstärkt läkarkompetensen för att kompensera bristen på erfarna sjuksköterskor vid akutmottagningen.

Förlossningsvården utökar

En riskbedömning av förlossningsvården visade på platsbrist. Därför har förlossningsvården utökats vid Södertälje sjukhus och platserna i länet motsvarar nu det beräknade antalet förlossningar.


– Alla sådana här uträkningar baseras på ett medelvärde. Om det blir en oväntad topp någon dag finns fortfarande risk för platsbrist. Det är svårt att komma ifrån, säger Eva Wastenson.


Även på BB-avdelningarna kan överbeläggningar och utlokalisering till gynekologisk vårdavdelning bli aktuellt.


IVO för en fortsatt dialog med chefläkarna. Myndigheten kommer att återföra det aggregerade resultatet av sommartillsynen till dem och ta del av deras erfarenheter från vården under sommaren.

Följande sjukhus har granskats:

  • Capio S:t Görans Sjukhus AB.
  • Danderyds Sjukhus AB.
  • Karolinska Universitetssjukhuset.
  • Södersjukhuset AB.
  • Södertälje Sjukhus AB.
  • Vårdbolaget TioHundra AB, Norrtälje sjukhus.