Allvarliga brister på behandlingshem i Småland

2014 jun 25

Nyheter

Det finns stora brister i kvaliteten i den vård som utförs på Lövängens behandlingshem i Småland. IVO ställer krav på att bristerna åtgärdas och förelägger samtidigt verksamheten att uppfylla lagstiftningens krav på föreståndarens kompetens.

Fram till dess att behandlingshemmet har en föreståndare som uppfyller kraven får ingen inskrivning av klienter ske. I annat fall riskerar verksamheten vite om 800 000 kronor.

Lövängens behandlingshem tar emot personer med missbruk, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och psykiska problem. Dessa personer behöver omfattande vård som ställer höga krav på såväl bemanning som personalens kompetens.

- Vi har sett att både föreståndaren och personalen saknar den kompetens som krävs för att kunna möta klienterna utifrån deras förutsättningar, behov och problematik. Det är viktigt att både bemanning och kompetens anpassas utifrån verksamhetens målgrupp så att varje klient får en individuellt utformad vård av god kvalitet, säger Erik Kangeryd som är enhetschef på avdelning sydöst.

Lövängens behandlingshem måste också förbättra sina rutiner vid inskrivningen av klienter. Verksamheten behöver bland annat bli bättre på att samla in dokumentation om klienten för att kunna göra en tillförlitlig bedömning inför beslut om inskrivning.

Otrygga klienter

I ett antal klagomål som IVO fått från klienter och före detta klienter på Lövängens behandlingshem framkommer det att de inte tycker att vårdinsatserna är meningsfulla. Klienter uppger också i intervjuer att de inte känner sig trygga, då det bland annat förekommit alkohol, droger, bråk och misshandel på behandlingshemmet. Polisen har vid flertalet tillfällen fått gripa in vid allvarliga händelser.

- Vi ser allvarligt på att klienterna känner sig otrygga och det ligger nu på verksamheten att öka säkerheten så att de garanteras en trygg vård av god kvalitet, säger Erik Kangeryd.

Lövängens behandlingshem ska senast 1 oktober 2014 redovisa för IVO vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med bristerna.