Allvarliga brister på LSS-boende

2014 dec 12

Nyheter

Verksamheten vid Edeby gård i Uppland, en bostad med särskild service för barn eller ungdomar, brister inom flera områden. Bristerna är så omfattande att IVO förelägger Center för vård och omsorg i Uppsala AB att åtgärda dessa senast 15 mars 2015.