Allvarliga brister på LSS-boende

2014 dec 12

Nyheter

Verksamheten vid Edeby gård i Uppland, en bostad med särskild service för barn eller ungdomar, brister inom flera områden. Bristerna är så omfattande att IVO förelägger Center för vård och omsorg i Uppsala AB att åtgärda dessa senast 15 mars 2015.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har funnit ett flertal brister som var och en för sig har bäring på verksamhetens kvalitet. Tillsammans medför de en betydande negativ inverkan på kvaliteten i verksamheten. IVO bedömer att detta inte heller fullt ut kommer att rättas till genom de åtgärder som Center för vård och omsorg i Uppsala AB (CVO) har genomfört eller planerar att genomföra.

CVO föreläggs därför att till senast den 15 mars 2015 vid vite om 800 000 kr säkerställa följande på Edeby gård:

  • att personalen har kompetens för att tillgodose de specifika behov av omvårdnad, stöd och service som varje enskilt barn eller ungdom har,
  • att personalen får den introduktion som de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter,
  • att omvårdnaden fortlöpande anpassas så att den svarar mot varje barns eller ungdoms behov,
  • att barnen eller ungdomarnas fysiska och psykiska integritet respekteras och se till att han eller hon inte utsätts för våld, övergrepp eller andra kränkningar,
  • att med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten,
  • att verksamheten utreder, sammanställer och analyserar inkomna rapporter, klagomål och synpunkter.


IVO förelägger dessutom CVO att senast den 15 mars 2015 komma in med en redovisning av de åtgärder som vidtagits med anledning av ovanstående krav. IVO kommer därefter att vid inspektion kontrollera att de redovisade åtgärderna genomförts och fått avsedd effekt.