Återföringsseminarier med anmälningsansvariga i Skåne, Blekinge och Kronoberg

2014 maj 16

Nyheter

IVO har under den gångna hösten och vintern genomfört åtta återföringsseminarier i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. Fokus för seminarierna har varit lex Mariaprocessen och återföring av anmälda händelser. 

​Syftet har varit att informera om IVO:s verksamhet, lex Mariaprocessen och att återföra kunskaper om anmälda händelser. Vid samtliga seminarier fördes också en viktig dialog om patientsäkerhetsrisker utifrån medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och rehabansvarigas (MAR) erfarenheter.

Cirka 70 anmälningsansvariga (lex Maria) i kommuner/hos privata vårdgivare, huvudsakligen MAS respektive MAR, har deltagit i seminarierna. Samtliga deltagare har uttryckt att man önskar fortsatta träffar med liknande innehåll och upplägg.

Programpunkter

  • Information om IVO.
  • Information om vad lex Maria-utredningen ska innehålla och vad IVO:s tillsyn omfattar.
  • Hantering av klagomål enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
  • Återföring av anmälda händelser enligt lex Maria till avdelning syd under år 2012 samt drygt halvåret 2013 (med den lokala sammanställningen som underlag).
  • Dialog om patientsäkerhetsrisker utifrån MAS och MAR erfarenheter.
  • Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).


De inspektörer från IVO som var med under seminarierna svarar gärna på frågor. Kontakta Birgitta Hofvendahl, Margaretha Håkansson, Gunilla Olofsson Hoff, Lena Sällström Olsson eller Lars Rahm.