Barn och unga i Motala lämnas utan stöd

2014 jan 15

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot Motala kommun för allvarliga brister i hanteringen av anmälningar rörande barn och unga som befaras fara illa. Socialtjänsten har inte utgått från barnets bästa när den beslutat att inte inleda utredning.

Under sommaren 2013 gjorde Motala kommun en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter att ett litet barn bragts om livet. Bristerna i hanteringen av det fallet var så allvarliga att IVO nu har granskat nämndens hela arbete med anmälningar av barn och unga som befaras fara illa.

IVO har granskat samtliga anmälningar under första halvåret 2013. Totalt har 205 anmälningar granskats. Beslut om att inte inleda utredning fattades i drygt hälften av dessa anmälningar. I merparten av dessa var förhandsbedömningen bristfällig.

Barnperspektivet har inte uppmärksammats i nämndens arbete med förhandsbedömningar.

I flera fall utgick nämnden från de vuxnas situation eller beskrivning av barnets situation. I anmälningar om våld inom familjen godtogs förälderns uppfattning att stöd inte behövdes. I andra fall lades ansvaret att avgöra behovet av insatser på ungdomen själv. Det hände också att ansvaret för omvårdnaden av barnet överlämnades till barnets nätverk, utan att nämnden undersökt om det verkligen kunde stödja barnet.

– Behöver ett barn skydd eller stöd ska en utredning inledas oavsett vårdnadshavarens eller barnets egen inställning. Barnets behov ska alltid vara det som avgör, säger Cecilia Lobos, inspektör vid IVO.

I två fall gjordes ingen utredning med hänvisning till att det redan pågick en utredning inom familjerätten.

– Nämnden har ett långtgående utredningsansvar. Barnets situation och behov av omedelbart skydd och stöd ska alltid bedömas utifrån de sakförhållanden som råder kring barnet, säger inspektör Cecilia Lobos.

IVO riktar även kritik mot för långa handläggningstider i en del av förhandsbedömningarna.