Borgholms kommun brister i sin styrning av vården och omsorgen

2014 feb 21

Nyheter

IVO har funnit stora brister i flera av Borgholms kommuns vård- och omsorgsverksamheter. Kortsiktiga åtgärder har genomförts för att komma tillrätta med akuta missförhållanden, men flertalet brister i ledning och styrning av verksamheterna kvarstår. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktade i december 2013 stark kritik mot socialnämnden i Borgholms kommun. Inspektioner av vård- och omsorgsverksamheter i kommunen visade på allvarliga missförhållanden som grundar sig i bristfällig ledning och styrning. IVO ser särskilt allvarligt på att personer i ledande funktioner haft vetskap om missförhållandena utan att agera och att en oacceptabel kultur har utvecklats i vissa verksamheter.

Bakgrunden till IVO:s kritik är de mycket allvarliga missförhållandena på ett gruppboende i Löttorp. De boende har inte fått sina behov tillgodosedda och de har inte goda levnadsvillkor. Personalen bestämmer vad som ska ske och man har inte tagit hänsyn till de boendes behov.

Borgholms kommun inledde omgående en utredning efter att IVO informerat om bristerna. Vissa åtgärder och förändringar genomfördes direkt för att akut förbättra situationen för de boende.

– Socialnämnden har gjort en gedigen internutredning och vidtagit bra akuta åtgärder, men nu krävs fortsatta insatser för att utforma en vård och omsorg som långsiktigt håller en god kvalitet. Det är viktigt att de boende blir sedda och får sina behov tillgodosedda, säger Birgitta Hagström, chef för avdelning sydöst på IVO.

Senast 14 april ska socialnämnden lämna en redovisning till IVO som beskriver vilka åtgärder som genomförts för att komma tillrätta med de brister och missförhållanden som kvarstår. Om kraven i IVO:s beslut inte uppfylls, kan det bli aktuellt för tillsynsmyndigheten att utfärda ett föreläggande med eller utan vite.​