Brister i hur socialtjänster handlägger ensamkommande barn

2014 jun 09

Nyheter

IVO har under våren tagit initiativ till tillsyner kring socialtjänsters handläggning av ensamkommande barn i tre kommuner, Åsele, Arjeplog och Arvidsjaur, och funnit allvarliga brister i samtliga kommuner. 

- De brister vi har funnit i handläggningen är allvarliga för de ungas säkerhet och välbefinnande. Kommunerna måste nu ta till åtgärder för att förbättra arbetet så att det blir av tillräckligt god kvalitet och möter upp de krav som ställs, säger inspektören Gudrun Kågström-Lindberg.

  • Brister som påträffades i flera kommuner var följande:
  • Ansökningar om bistånd utreds inte alltid eller inte i den omfattning som krävs
  • Utredningar inför placering blir sällan färdiga inom lagstadgad tid
  • Otydlighet eller avsaknad av ledningssystem och rutiner kring handläggning
  • Insatserna till ensamkommande barn följs inte upp regelbundet och de får inte besök av sin socialsekreterare i tillräcklig utsträckning
  • Bristande eller avsaknad av underlag i ärenden som gäller akutplaceringar till HVB hem
  • Knapphändig dokumentation kring ärenden


Dessa tillsyner har initierats av IVO med anledning av uppgifter från ungdomar i samband med granskning av kommunernas HVB hem, men även med anledning av inkomna klagomål och lex Sarah anmälningar.

- Det är viktigt at lyfta upp dessa brister för att medvetandegöra även för andra kommuner hur viktig socialtjänsternas handläggning är för att barnen ska få det de har rätt till och för att de ska kunna få bra förutsättningar här i Sverige, säger Gudrun Kågström-Lindberg.

Senast den 15 juni ska Arjeplogs och Åseles kommun redovisa vilka åtgärder de tagit och planerat och Arvidsjaurs kommun ska redovisa samma sak den 31 augusti.