Brister i hur synpunkter används för utveckling av kvalitet

2014 mar 21

Nyheter

Många hem för vård eller boende använder inte klagomål och synpunkter för att systematiskt förbättra kvaliteten. Det konstaterar IVO i en ny rapport. 

Rapporten bygger på inspektioner under 2013 av hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och boenden enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Resultaten visar att HVB-verksamheterna tar emot och utreder klagomål och synpunkter och att personalen mestadels känner till sin egen rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah. Däremot sammanställer och analyserar verksamheterna dem inte på ett systematiskt sätt. Inte heller används den egna kunskapen om missförhållanden i arbetet med att förbättra kvaliteten i verksamheten.

Rapporten redovisar också tillsyn av bostäder enligt LSS. IVO har funnit att bemanningen är tillräcklig i verksamheterna, men att personalens kompetens inte alltid räcker till.

Efter fyra år med regelbundna inspektioner står det klart att tillsynen och verksamheternas följsamhet har bidragit till kvalitetsutveckling. Nästa steg måste bli att verksamheterna själva i större utsträckning hanterar det som kommer fram om brister och svagheter och på ett systematiskt sätt använder den kunskapen för att utveckla och förbättra sin verksamhet.