Dialogforum med organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga

2014 jun 02

Nyheter

IVO träffade cirka trettio organisationer som företräder patienter, brukare och anhöriga vid ett dialogforum den 28 maj. Under hösten fortsätter arbetet med att systematiskt träffa grupper av organisationer för att föra dialog om myndighetens

– Det har varit bra och konstruktiva diskussioner och jag har fått mer energi att arbeta vidare, säger Gunilla Hult Backlund, generaldirektör på IVO.

Dialogforum som modell är värdefullt för att IVO ska få del av intressenternas förväntningar och ge ett perspektiv på myndighetens arbete.

Vid dialogen diskuterades samverkansformer mellan myndigheten och organisationerna, innehållet i tillsynsrapporten för 2013 samt enskildas klagomål och IVO:s förslag på ändring i patientsäkerhetslagen. Organisationerna hade också själva framfört önskemål om att få diskutera frågor som hur IVO kan bidra till ökad kompetens/kunskap i vården och omsorgen om sjukdomar och funktionsnedsättningar, jämlik vård och omsorg och behovet av en helhetssyn på den enskildes behov i vården och omsorgen.

Om dialogforum

I april genomfördes det första dialogforumet med representanter för personal inom vård och omsorg och i maj träffade IVO övriga grupper den 14 respektive 28 maj. Två dialogforum per år planeras med respektive grupp, organisationer som företräder:

  1. patienter/brukare/anhöriga
  2. personal inom vård och omsorg
  3. privata vård- och omsorgsgivare

Inför varje träff tar en programkommitté med representanter för forumet fram en dagordning.