Dom ger inte svar på frågan om handläggning i missbruksvården

2014 jun 27

Nyheter

Förvaltningsrätten avslår IVO:s ansökan om vite mot Linköpings kommun på grund av vissa oklarheter i föreläggandet. Förvaltningsrätten har däremot inte tagit ställning i frågan om kommunen bryter mot lagen i handläggningen inom missbruksvården.

I maj förra året ansökte IVO (dåvarande Socialstyrelsen)* hos Förvaltningsrätten om utdömande av vite på en miljon kronor mot Linköpings kommun. Orsaken är att Linköpings kommun inte har åtgärdat de brister som myndigheten påtalat för kommunen som rör handläggningen av insatser inom missbruksvården, det vill säga att kommunen erbjuder insatser som service i stället för att det görs en biståndsbedömning.

Förvaltningsrätten anser att IVO:s föreläggande innehåller oklarheter om vilka insatser som ska anses vara individuellt anpassade och där Linköping behöver ändra sin handläggning. Föreläggandet har på så vis varit möjligt att tolka på olika sätt för kommunen. IVO har i ett senare skede specificerat för Linköpings kommun vilka insatser som avses, vilket varit för sent i processen enligt Förvaltningsrätten som bedömer föreläggandet som bristfälligt utformat.

- Vi får nu gå igenom domen grundligt och ta ställning till hur vi går vidare. Vår tolkning är att Förvaltningsrätten inte har tagit ställning i själva sakfrågan som rör kommunens handläggning, säger Birgitta Hagström, avdelningschef på IVO:s avdelning sydöst.

IVO anser även fortsättningsvis att det är fel att personer med missbruksproblem inte får individuellt anpassade behandlingsinsatser bedömda av en professionell biståndshandläggare.

* I samband med att IVO bildades 1 juni 2013 tog den nya myndigheten över handläggningen av ärendet från Socialstyrelsen.