Dom ger IVO rätt i krav på nattbemanning i demensvården

2014 maj 06

Nyheter

IVO har förelagt Bräcke Diakoni att vidta åtgärder avseende bristande nattbemanning med inlåsning som följd. Efter att Bräcke Diakoni överklagat IVO:s vitesföreläggande har nu Förvaltningsrätten avgjort ärendet och gått på IVO:s linje. 

Det var i samband med en tillsyn som IVO uppmärksammade att demensboendena Spinnrocken och Gläntan i Linköpings kommun som drivs av Bräcke Diakoni tidvis lämnas obemannade nattetid. Detta får som följd att de boende även blir inlåsta. IVO ställde krav på Bräcke Diakoni att åtgärda missförhållandena, men verksamheten motsatte sig IVO:s beslut.

I början av 2014 förelade IVO Bräcke Diakoni att vid vite om 800 000 kronor säkerställa att de båda boendena är bemannade under hela dygnet. I föreläggandet ingick också att Bräcke Diakoni ska säkerställa att boende som inte själva kan öppna dörren till enheten får hjälp vid behov och utan dröjsmål.

Förvaltningsrätten avslår nu Bräcke Diakonis överklagande, vilket innebär att domstolen ger IVO rätt i frågan om krav på bemanning nattetid och otillåten inlåsning.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft.