Dom om krav på nattbemanning i demensvården avgjord

2014 okt 24

Nyheter

IVO:s föreläggande mot Bräcke diakoni om krav på bemanning nattetid har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens dom står fast. 

Det var i samband med en tillsyn som IVO uppmärksammade att demensboendena Spinnrocken och Gläntan i Linköpings kommun som drivs av Bräcke diakoni tidvis lämnas obemannade nattetid. Detta får även följden att de boende blir inlåsta.

IVO ställde krav på Bräcke diakoni att åtgärda missförhållandena, men verksamheten motsatte sig IVO:s beslut. IVO förelade då verksamheten att vid vite om 800 000 kronor säkerställa att de båda boendena är bemannade under hela dygnet. I föreläggandet ställdes även krav på att Bräcke diakoni ska säkerställa att boende som inte själva kan öppna dörren till enheten får hjälp att öppna dörren eller få annat behövligt stöd.

Bräcke diakoni överklagade beslutet om föreläggande till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domen har överklagats till både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen som inte beviljade prövningstillstånd. Domen har därmed vunnit laga kraft.