Dom om krav på nattbemanning i demensvården avgjord

2014 okt 24

Nyheter

IVO:s föreläggande mot Bräcke diakoni om krav på bemanning nattetid har vunnit laga kraft. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd, vilket innebär att förvaltningsrättens dom står fast.