Förhandsbedömningar ett riskområde visar rapport om kommuntillsyner

2014 sep 17

Nyheter

IVO har granskat hur Sörmlands samtliga kommuners socialnämnder hanterar förhandsbedömningar. Resultatet visar bland annat på brister i handläggningen av ärenden och även bristande rättsäkerhet i samtliga granskade kommuner. 

Rapporten tar upp resultatet av ett genomfört pilotprojekt inom samtliga kommuner i Sörmland. Tillsynen är avgränsad till att granska nämndernas hantering av en första bedömning av utsatta personers hjälpbehov, en s.k. förhandsbedömning, som lett till att inte inleda utredning inom området vuxna över 18 år.

IVO har, med utgångspunkt i vad som framkommit i tillsynen, valt att belysa ett antal områden för att tydliggöra huvudmännens och personalens skyldigheter utifrån gällande bestämmelser.

– Samma brister har förekommit tidigare runt om i landet, varför det kan finnas skäl till fortsatt granskning av nämndernas hantering av förhandsbedömningar, säger utredaren/projektledaren Ann Fagerlind.

De brister som identifierats i samband med tillsynerna är bland annat att skyddsbedömningar av unga inte alltid utförs skyndsamt och ibland saknas helt samt att motivering till att inte inleda utredning i flera fall saknas.

 

Fakta:

Tillsynen är ett pilotprojekt och genomfördes då IVO anser att förhandsbedömningar är ett riskområde, därför att det kan innebära allvarliga risker för den enskilde om anmälningar inte hanteras på rätt sätt.

Tillsynen, där Sörmlands län valdes ut slumpmässigt, genomfördes den 6 mars. Totalt granskades cirka 150 anmälningar från de sammanlagt tio kommunerna.